KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu
Pro odborníky EPIDEMIOLOGIE Svět a Evropa

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v mezinárodním srovnání

L. Dušek, J. Mužík, D. Malúšková, L. Šnajdrová

Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Zhoubné novotvary (ZN) tlustého střeva a konečníku (kolorekta) patří k nejčastějším nádorovým onemocněním ve světové populaci. Světová incidence byla pro rok 2012 odhadnuta celkem 1 360 602 nově diagnostikovaných nádorů kolorekta (3. nejčastější ZN, 9,7 % ZN kromě kožních) a 447 136 nádorů kolorekta v Evropě (2. nejčastější novotvar, 13,0 % ZN kromě kožních). Odhadovaný počet úmrtí na toto onemocnění byl v roce 2012 ve světě 693 933 (8,5 % všech úmrtí na ZN, 4. místo mezi ZN jako příčinou úmrtí) a 214 866 úmrtí v Evropě (12,2 % úmrtí na ZN, 2. místo mezi ZN jako příčinou úmrtí). Odhadovaná prevalence (pacienti žijící s nádorem) do 5 let od diagnózy ZN kolorekta byla pro rok 2012 celosvětově 3 543 582 (68,2 na 100 000 osob) a 1 203 943 v Evropě (192,3 na 100 000 osob). Kumulativní riziko vzniku ZN kolorekta do 75 let věku je 1,95 % celosvětově (2,36 % u mužů, 1,57 % u žen), v Evropě je to 3,51 % (4,48 % u mužů, 2,73 % u žen). [1]

Tabulka 1. Epidemiologie zhoubného novotvaru tlustého střeva a konečníku ve světě (zdroj: GLOBOCAN 2012 [1]).

Parametr

Muži

Ženy

Celá populace

Incidence

počet novotvarů

746 298

614 304

1 360 602

počet novotvarů na 100 000 osob

21,0

17,6

19,3

ASR(W)

20,6

14,3

17,2

podíl ze ZN kromě kožních

10,0 %

9,2 %

9,7 %

pořadí mezi ZN kromě kožních

3.

2.

3.

Mortalita

počet úmrtí

373 639

320 294

693 933

počet úmrtí na 100 000 osob

10,5

9,2

9,8

ASR(W)

10,0

6,9

8,4

podíl z úmrtí na ZN kromě kožních

8,0 %

9,0 %

8,5 %

pořadí mezi ZN jako příčinou úmrtí

4.

3.

4.

Prevalence (pacienti žijící do 5 let od dg.)

počet pacientů

1 953 431

1 590 151

3 543 582

počet na 100 000 osob

75,3

61,2

68,2

Kumulativní riziko vzniku nádoru

do 75 let od narození

2,36 %

1,57 %

1,95 %

Tabulka 2. Epidemiologie zhoubného novotvaru tlustého střeva a konečníku v Evropě (zdroj: GLOBOCAN 2012 [1]).

Parametr

Muži

Ženy

Celá populace

Incidence

počet novotvarů

241 813

205 323

447 136

počet novotvarů na 100 000 osob

67,6

53,5

60,3

ASR(W)

37,3

23,6

29,5

podíl ze ZN kromě kožních

13,2 %

12,7 %

13,0 %

pořadí mezi ZN kromě kožních

3.

2.

2.

Mortalita

počet úmrtí

113 246

101 620

214 866

počet úmrtí na 100 000 osob

31,7

26,5

29,0

ASR(W)

16,2

9,9

12,5

podíl z úmrtí na ZN kromě kožních

11,6 %

13,0 %

12,2 %

pořadí mezi ZN jako příčinou úmrtí

2.

2.

2.

Prevalence (žijící pacienti do 5 let od dg.)

počet pacientů

656 384

547 559

1 203 943

počet na 100 000 osob

220,1

167,1

192,3

Kumulativní riziko vzniku nádoru

do 75 let od narození

4,48 %

2,73 %

3,51 %

Základní přehled epidemiologických charakteristik kolorektálního karcinomu ve světě a v Evropě shrnují tabulky 1 a 2. Z dat je patrná vysoká zátěž evropských zemí tímto onemocněním, které je stále spojeno s velmi vysokou mortalitou. Vysoké hodnoty incidence i mortality v evropském regionu jsou patrné i z grafických přehledů na obrázcích 1 a 2. Z recentních statistik dále zřetelně vyplývá, že česká populace patří v mezinárodním měřítku mezi nejzatíženější, a to především u mužů. V incidenci zhoubných nádorů kolorekta stojí česká populace mužů ve světě na 4. místě a v Evropě na 3. místě, u žen obsazujeme světové 16. místo a v Evropě 10. nejvyšší pozici. Státy střední a západní Evropy vykazují dlouhodobě celosvětově nejvyšší hodnoty incidence i mortality tohoto onemocnění: Česká republika aktuálně vykazuje pátou nejvyšší hodnotu incidence za Slovenskem, Maďarskem, Dánskem a Nizozemskem.

Obrázek 1: Incidence nádorů tlustého střeva a konečníku v mezinárodním srovnání. ASR(W) - počet nově diagnostikovaných nádorů na 100 000 osob věkově standardizovaný na světový věkový standard. Zleva: obě pohlaví, muži, ženy.
Obrázek 2: Mortalita nádorů tlustého střeva a konečníku v mezinárodním srovnání. ASR(W) - počet zemřelých na nádor na 100 000 osob věkově standardizovaný na světový věkový standard. Zleva: obě pohlaví, muži, ženy.

Mezinárodní epidemiologické statistiky rovněž umožňují odhad poměru mortalita : incidence (M/I), který lze považovat za nepřímý populační ukazatel dosahovaného přežití pacientů s chorobou v daném státě (obrázek 3). Dle nejnovějších statistik se ČR s hodnotou poměru M/I = 0,40 začíná pomalu blížit vyspělým státům západní Evropy, které vykazují hodnotu v rozsahu 0,31–0,38. Poměr M/I blízký hodnotě 0,4 odpovídá recentním datům z Národního onkologického registru ČR [2], kdy při incidenci 38,36 a mortalitě 16,46 (údaje z roku 2011 přepočtené na ASR-W) vychází poměr 0,43. Index M/I doplňuje obrázek 4, který dokládá mezinárodně hodnocenou prevalenci pacientů s kolorektálním karcinomem žijících 5 let od diagnózy. Logicky nejvyšší hodnotu prevalence pozorujeme u států s nejnižším indexem M/I, Česká republika obsazuje v prevalenci kolorektálního karcinomu lepší průměr Evropy.

Obrázek 3: Poměr mortalita / incidence u nádorů tlustého střeva a konečníku v mezinárodním srovnání. Hodnoceno podle ASR(W) - počet případů na 100 000 osob věkově standardizovaný na světový věkový standard. Obrázek 4: Prevalence (žijící pacienti do 5 let od diagnózy) nádoru tlustého střeva a konečníku v mezinárodním srovnání.
    
Obrázek 5: Poměr incidencí muži / ženy u nádorů tlustého střeva a konečníku v mezinárodním srovnání. Hodnoceno podle ASR(W) - počet nově diagnostikovaných nádorů na 100 000 osob věkově standardizovaný na světový věkový standard.

Mezinárodní statistiky rovněž potvrzují převažující incidenci kolorektálního karcinomu u mužů ve srovnání s ženami. Česká republika vykazuje v tomto srovnání téměř excentrické hodnoty. Incidenční poměr muži : ženy je v naší populaci 1,98, což je po Slovensku (2,08) druhá nejvyšší hodnota v Evropě (obrázek 5). Vysoké hodnoty tohoto indexu jsou typické pro středoevropské populace, naopak ve státech severní Evropy se incidenční zátěž žen více přibližuje mužům (incidenční poměr muži : ženy nižší než 1,35).

 

Přehled mezinárodních statistik zakončíme přehledem kumulativního rizika vzniku zhoubného nádoru kolorekta od doby narození do 75 let věku (obrázek 6). Vysoké hodnoty rizika kopírují vysokou populační zátěž tímto onemocněním, zejména v evropských zemích. Česká republika s hodnotou 4,64 opět obsazuje 6. místo v celosvětovém přehledu a 5. místo mezi evropskými zeměmi.

Obrázek 6: Kumulativní riziko vzniku nádoru tlustého střeva a konečníku do 75 let věku v mezinárodním srovnání. Zleva: obě pohlaví, muži, ženy.

Literatura

  1. Ferlay, J., Soerjomataram, I., Ervik, M., Dikshit, R., Eser, S., Mathers, C., Rebelo, M., Parkin, D.M., Forman, D., Bray, F.: GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [online]. International Agency for Research on Cancer, Lyon (France) 2013. Dostupný z WWW: http://globocan.iarc.fr.
  2. Dušek L., Mužík J., Kubásek M., Koptíková J., Žaloudík J., Vyzula R. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005], [cit. 2014-08-19]. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. Verze 7.0 [2007], ISSN 1802 – 8861.
  3. Brenner, H., Hoffmeister, M., Brenner, G., et al. Expected reduction of colorectal cancer incidence within 8 years after introduction of the German screening colonoscopy programme: estimates based on 1,875,708 screening colonoscopies. European Journal of Cancer 2009, 45: 2027-2033.

 

Poslední aktualizace: 10. 12. 2014