KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu


NOP

PARTNEŘI A ODBORNÁ ZÁŠTITA PROJEKTU
Partneři a odborná záštita: MZ ČR, ČGS, SVL, SPL ČR, ČGPS, ČOS, VIZE 

 

Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU)

 

Národní screeningové centru Ústavu zdravotnických informaci a statistiky ČR (NSC) (IBA LF MU)

Výsledky adresného zvaní občanů ke screeningu zhoubných nádorů za rok 2014

V lednu 2014 bylo zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů, konkrétně screeningu nádorů děložního hrdla a nádorů prsu u žen, a dále nádorů tlustého střeva a konečníku (kolorekta) u žen a mužů. Cílem je posílit stávající programy prevence a zvýšit dosud nedostatečnou účast v nich – proto jsou adresně zváni občané, kteří se těchto programů dlouhodobě neúčastní a riskují tak závažné nádorové onemocnění. Projekt je koordinován Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci se zástupci dotčených odborných společností (gynekologie, gastroenterologie, gastrointestinální onkologie, radiodiagnostika, všeobecné lékařství, PL), zástupců zdravotních pojišťoven a dalších expertů jmenovaných ministrem zdravotnictví. Své klienty (pojištěnce) zvou k preventivním vyšetřením všechny zdravotní pojišťovny, které také hradí veškerá potřebná vyšetření. Projekt je realizován s pomocí finančních prostředků z fondů EU.


„Česká republika patří mezi státy s největším výskytem zhoubných nádorových onemocnění. Ročně je jich v naší zemi nově diagnostikováno více než 77 000 a téměř 28 000 pacientů na tato onemocnění umírá,“ upozorňuje ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a dodává: „Ke konci roku 2013 mělo u nás zkušenost s nějakým typem nádoru více než 450 000 osob. Tato alarmující čísla jasně dokladují potřebu účinné prevence nádorových onemocnění. Podle předběžných dat se v rámci screeningu loni podařilo včas odhalit karcinom u 602 pacientů. Drtivá většina těchto nálezů nabízí úplnou či velmi vysokou šanci na vyléčení.“

Od zahájení projektu do současnosti byly na preventivní vyšetření pozvány přes 2 miliony českých občanů. Adresné zvaní v rámci programů screeningu zhoubných nádorů bylo zahájeno v lednu 2014. Cílem projektu je zvýšit účast na těchto preventivních vyšetřeních. Programy jsou zaměřeny na karcinom děložního hrdla a prsu u žen, a dále na karcinom tlustého střeva a konečníku (kolorekta) u žen a mužů. Zvaní jsou občané z rizikových věkových skupin, kteří tato preventivní vyšetření dosud nepodstoupili. Projekt připravilo a koordinuje Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi a zdravotními pojišťovnami. Právě pojišťovny na vyšetření adresně zvou své klienty. Od března 2014 je adresné zvaní doprovázeno také celorepublikovou informační kampaní. Rozpočet projektu byl schválen v celkové výši cca 107 milionů korun. Na samotné adresné zvaní je vyčleněno přibližně 62 milionů. Projekt je z 85 % financován z evropských zdrojů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 15 % ze státního rozpočtu. V roce 2014 se čerpaly finance v celkovém objemu 43 796 450 korun.

Výsledky projektu adresného zvaní za prvních 12 měsíců jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafech. Hodnocení ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR nezávisle provádí také Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity na základě údajů zdravotních pojišťoven. Ze závěrů mimo jiné vyplývá, že projekt již nyní využily statisíce lidí, nicméně stále jsou ve většině ti, kteří se na bezplatné screeningové vyšetření nedostaví. Ministerstvo zdravotnictví ČR bude tedy nadále pokračovat v podpoře prevence zhoubných nádorových onemocnění, a to především prostřednictvím cíleného zvaní a komunikační kampaně.

Podrobné údaje o jednotlivých preventivních programech lze nalézt na portálech www.mamo.cz (screening nádorů prsu), www.kolorektum.cz (screening nádorů tlustého střeva a konečníku) a www.cervix.cz (screening nádorů hrdla děložního) a celkové informace k projektu na www.bezrakoviny.cz.

Programy screeningu nádorových onemocnění v České republice

 

Výsledky adresného zvaní v médiích

Videozáznam z tiskové konference MZ ČR Hyde Park (Česká televize): Prevence rakoviny
videozáznam z tiskové konference MZ ČR (17. 4. 2015) Hyde Park (Česká televize), 17. 4. 2015

 

Výsledky adresného zvaní v číslech

Tabulka 1: Výsledky screeningových programů před zahájením adresného zvaní a modelované výsledky po zahájení adresného zvaní, všechny věkové skupiny dohromady.

Sledované období organizovaného screeningu ZN hrdla děložního (C53)
ZN prsu (C50)
ZN kolorekta (C18–C20)
2010–2013 2002–2013 2006–2013
Celkový počet provedených screeningových vyšetření 8 411 969 cytologií 4 863 628 mamografií 3 559 558 TOKS
19 798 PSK
Počet pacientů s nálezem ve screeningu* 19 405 pacientek
s cytologickým nálezem prekancerózy nebo karcinomu
24 994 pacientek
s nálezem karcinomu prsu
44 378 pacientů
s nálezem adenomu
5 066 pacientů
s nálezem karcinomu
* Drtivá většina těchto nálezů nabízí úplnou či velmi vysokou šanci vyléčení.
Počet osob přicházejících po adresném zvaní
(2014 – předběžná data)
55 393 cytologií 70 082 mamografií 217 214 TOKS nebo PSK
Počet pacientů s nálezem ve screeningu po adresném zvaní
(2014 – předběžná data)*
105 pacientek
s cytologickým nálezem karcinomu nebo prekancerózy
332 pacientek
s nálezem karcinomu prsu
4 170 pacientů
s nálezem adenomu
165 pacientů
s nálezem karcinomu
* Drtivá většina těchto nálezů nabízí úplnou či velmi vysokou šanci vyléčení.

Zkratky: TOKS = test na okultní krvácení do stolice; PSK = primární screeningová kolonoskopie
Zdroj dat: Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (registry screeningových programů), Národní referenční centrum, zdravotní pojišťovny

 

Tabulka 2: Počty pojištěnců pozvaných na jednotlivé programy screeningu zhoubných nádorů během roku 2014 (celkem pozváno 1 959 504* osob).

Typ zvacího dopisu Počet pozvaných osob na screening
cervikální
mamografický kolorektální
Muži pozvaní na screening
nádorů kolorekta
    783 151
Ženy pozvané na screening
nádorů děložního hrdla
217 484    
Ženy pozvané na screening
nádorů prsu
  126 962  
Ženy pozvané na screening
nádorů děložního hrdla a prsu
114 161 114 161  
Ženy pozvané na screening
nádorů kolorekta
    391 152
Ženy pozvané na screening
nádorů děložního hrdla a kolorekta
46 350   46 350
Ženy pozvané na screening
nádorů prsu a kolorekta
  61 853 61 853
Ženy pozvané na všechny
screeningové programy
218 211 218 211 218 211
Celkem pozvaných pojištěnců 596 386 521 187 1 500 897

* Celkový počet pozvaných není součtem pozvaných k jednotlivým programům, neboť pojištěnci jsou zváni k více programům současně.

 

Tabulka 3: Reakce klientů na pozvánku na screeningové vyšetření – míra účasti osob oslovených v první polovině roku 2014.

Screeningový program
Míra účasti (%)
Screening nádorů děložního hrdla 9,3
Screening nádorů prsu 13,4
Screening nádorů kolorekta 14,5

 

Tabulka 4: Základní epidemiologické charakteristiky zhoubných nádorů kolorekta, prsu u žen a hrdla děložního v ČR za období 2007–2011.1

Parametr Pohlaví ZN kolorekta (C18–C20) ZN prsu
(C50) u žen
ZN hrdla děložního (C53)
Incidence
Počet případů / 100 tis. obyvatel / 1 rok Muži:
Ženy:
93,4
61,5

121,3

19,0
Absolutní počet nových onemocnění / 1 rok

Muži:
Ženy:

4 802
3 282

6 475

1 016
Podíl ze všech malignit Muži:
Ženy:
12,1 %
9,3 %

18,3 %

2,9 %
Trend za období 2001–2011 Muži:
Ženy:
+ 8 %
+ 2 %

+ 23 %

– 7,5 %
Typický věk nemocných (25.–75. percentil)

Výskyt muži : ženy
Muži:
Ženy:
 
61–76 let
62–79 let
1,5 : 1

54–73 let

40–64 let
Mortalita2
Úmrtí / 100 tis. obyvatel / 1 rok Muži:
Ženy:
43,1
29,4

31,2

6,0
Absolutní počet úmrtí / 1 rok Muži:
Ženy:
2 122
1565

1 725

315
Trend za období 2001–2011   – 16 % – 14 % – 17 %
Podíl na celkové mortalitě Muži:
Ženy:
4,1 %
3,0 %

3,2 %

0,6 %
Prevalence
Žijící / 100 tis. obyvatel (k 31. 12. 2011) Muži:
Ženy:
553,5
421,0

1 257,9

325,4
Počet žijících s nádorem nebo jeho anamnézou (k 31. 12. 2011) Muži:
Ženy:
28 550
22 514

67 261

17 398
Trend za období 2001–2011 Muži:
Ženy:
+ 66 %
+ 52 %

+ 69 %

+ 25 %

1 Celková epidemiologická zátěž, data zahrnují všechny záznamy o daných nádorech včetně jejich záchytu jako dalšího primárního nádoru u téže osoby. Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR
2 Zdroj dat: Český statistický úřad

Incidence = Počet nově diagnostikovaných nádorových onemocnění za 1 rok. Vyjádřena je jako absolutní počet nebo v přepočtu na 100 000 osob (mužů nebo žen).
Mortalita = Počet úmrtí na dané nádorové onemocnění za 1 rok. Vyjádřena je jako absolutní počet nebo v přepočtu na 100 000 osob (mužů nebo žen).
Prevalence = Počet žijících osob k poslednímu dni roku 2011, u nichž bylo kdykoliv v minulosti diagnostikováno dané nádorové onemocnění. Vyjádřena je jako absolutní
počet nebo v přepočtu na 100 000 osob (mužů nebo žen).

Adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů: výsledky za rok 2014
Obr. 1: Nárůst počtu vyšetření v programu screeningu karcinomu děložního hrdla
Obr. 1: Nárůst počtu vyšetření v programu screeningu karcinomu děložního hrdla
Obr. 2: Nárůst počtu vyšetření v programu screeningu karcinomu prsu
Obr. 2: Nárůst počtu vyšetření v programu screeningu karcinomu prsu
Obr. 3: Nárůst počtu vyšetření v programu screeningu kolorektálního karcinomu
Obr. 3: Nárůst počtu vyšetření v programu screeningu kolorektálního karcinomu
Obr. 4: Screening karcinomu děložního hrdla – odpověď na pozvánky dle věku
Obr. 4: Screening karcinomu děložního hrdla – odpověď na pozvánky dle věku
Obr. 5: Screening karcinomu děložního hrdla – odpověď na pozvánky geograficky
Obr. 5: Screening karcinomu děložního hrdla – odpověď na pozvánky geograficky
Obr. 6: Screening karcinomu prsu – odpověď na pozvánky dle věku
Obr. 6: Screening karcinomu prsu – odpověď na pozvánky dle věku
Obr. 7: Screening karcinomu prsu – odpověď na pozvánky geograficky
Obr. 7: Screening karcinomu prsu – odpověď na pozvánky geograficky
Obr. 8: Screening kolorektálního karcinomu – odpověď na pozvánky dle věku
Obr. 8: Screening kolorektálního karcinomu – odpověď na pozvánky dle věku
Obr. 9: Screening kolorektálního karcinomu – odpověď na pozvánky geograficky
Obr. 9: Screening kolorektálního karcinomu – odpověď na pozvánky geograficky
Obr. 10: Epidemiologie karcinomu prsu (C50) v ČR
Obr. 10: Epidemiologie karcinomu prsu (C50) v ČR
Obr. 11: Epidemiologie ZN hrdla děložního (C53) v ČR
Obr. 11: Epidemiologie ZN hrdla děložního (C53) v ČR
Obr. 12: Epidemiologie ZN kolorekta (C18–C20) v ČR (obě pohlaví)
Obr. 12: Epidemiologie ZN kolorekta (C18–C20) v ČR (obě pohlaví)
Obr. 13: U zhoubných nádorů se screeningem ČR významně snižuje mortalitu
Obr. 13: U zhoubných nádorů se screeningem ČR významně snižuje mortalitu
         

Klíčová slova: mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, adresné zvaní

16.4.2015 Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR), Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU)


Zpět