KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu


NOP

PARTNEŘI A ODBORNÁ ZÁŠTITA PROJEKTU
Partneři a odborná záštita: MZ ČR, ČGS, SVL, SPL ČR, ČGPS, ČOS, VIZE 

 

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity     Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Co by měl praktický lékař vědět o nejčastějších karcinomech. Management diagnostiky a léčby kolorektálního karcinomu

Kolorektální karcinom patří v rozvinutých zemích k nejčastějším nádorovým onemocněním. K jeho rozvoji přispívají především nezdravý životní styl a nedostatek pohybu, ale část nádorů vzniká na podkladě dědičnosti. V posledních letech došlo k výraznému posunu v diagnostice a léčbě tohoto onemocnění. Důležitou úlohu při stanovení optimální léčebné strategie má multidisciplinární tým, protože řadu nemocných je vhodné léčit onkologicky před plánovaným operačním výkonem. Omezené možnosti standardní chemoterapie byly zlepšeny užíváním nových cytostatik, především však moderní cílené léčby a imunoterapie. Také radioterapie může nabídnout nové techniky a frakcionační režimy. Značné naděje na pokles incidence, a hlavně mortality na kolorektální karcinom jsou vkládány do screeningového programu.


Kolorektální karcinom je civilizační onemocnění s výrazně vyšší incidencí ve vyspělých zemích s nižší kvalitou stravování. Česká republika byla dlouhodobě na předním místě, v posledních letech naštěstí dochází k propadu na nižší příčky celosvětového srovnání. Díky zlepšení stravovacích návyků, efektivnější a časnější diagnostice a zlepšení léčebných výsledků lze pozorovat pomalý pokles incidence i mortality, zatímco v předchozím dlouhém období docházelo k jejich trvalému nárůstu. Výskyt začíná stoupat po 50. roce života a maxima dosahuje po dovršení 75 let, takže celkový stav pacienta a jeho komorbidity mohou volbu léčby značně ovlivnit. V posledních letech existuje trend poklesu zastoupení stadií onemocnění metastatického, ale jinak je třeba bohužel přiznat, že se nedaří změnit poměr jednotlivých stadií ve prospěch záchytu časných lézí.

Celý článek na webu Medical Tribune

26.4.2019 Medicína po promoci 02/2019


Zpět