KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu

Kde existuje prevence, tam je i úspěšná léčba

Pomyslný štafetový kolík v cyklu regionálních odborných seminářů Zastavme kolorektální karcinom převzal ve středu 21. 10. 2009 kraj Vysočina. Projekt na podporu Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu a včasné diagnostiky se setkal s velkým zájmem účastníků – zejména praktických lékařů z celého regionu. V přívětivém prostředí EuroAgentur Business Hotel Jihlava se jich sešlo víc než devadesát a v moderované diskusi se živě zajímali o aktuální souvislosti.


Uskutečněné semináře

 1. Brno (8. 10. 2009)
 2. Jihlava (21. 10. 2009)
 3. Hradec Králové (29. 10. 2009)
 4. Ostrava (22. 1. 2010)
 5. Praha (11. 2. 2010)
 6. Plzeň (25. 2. 2010)
 7. Praha (20. 4. 2010)
 8. Pardubice (24. 6. 2010)
 9. Zlín (9. 9. 2010)
 10. Olomouc (9. 12. 2010)
 11. Chomutov (10. 3. 2011)
 12. České Budějovice (14. 4. 2011)

O tom, že tento kolorektální screening nachází na Vysočině porozumění a podporu také u představitelů místní a krajské samosprávy, potvrdili ve svých pozdravných projevech hejtman kraje MUDr. Jiří Běhounek, jihlavský primátor ing. Jaroslav Vymazal i ředitele krajské nemocnice ing. Josef Čekal. Všichni jmenovaní se shodli na zásadním pravidlu, že tam, kde existuje dobrá prevence, je také úspěšná léčba. Jaroslav Vymazal i Josef Čekal navíc připustili, že jako muži v rizikovém věku kolonoskopii před časem podstoupili a tuto zkušenost doporučují svému okolí. Od té doby se jim žije lépe a mají dobrý pocit z toho, že jednali vůči svému zdraví odpovědně.

Vysočina už tradičně patří k regionům, které v prevenci této zhoubné nemoci dosahují velmi dobrých výsledků. Uvedl to ve svém referátu doc. Bohumil Seifert, Ph.D., z Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze. Pokud jde o využití TOKSu, v letech 2005-2007 dosáhl kraj velmi dobrých výsledků a například město Třebíč se dokonce ocitlo na špičce v účasti screeningového programu.

MUDr. Lubomír Slavíček, primář Onkologického oddělení Nemocnice v Jihlavě a vedoucí tamějšího komplexního onkologického centra, připomněl, že funkčnost screeningu je ovlivněna přesvědčivou motivací pacientů a současně dobrou koordinací jednotlivých odborníků. Uspokojivým faktem je rovněž skutečnost, že až 85 % pacientů s touto diagnózou se léčí v komplexním onkologickém centru Jihlava a neodchází za léčbou do jiných krajů, což jinde v republice není tak běžné.

MUDr. Marie Tomanová, vedoucí gastroenterologického pracoviště Nemocnice Jihlava, zdůraznila, že je však stále co zlepšovat, a vymezila věkové skupiny obyvatel a stereotypy jejich chování, které brání větší efektivitě screeningové kolonoskopie.

U obyvatel mezi padesáti a šedesáti lety je příčinou malého zájmu o prevenci skutečnost, že se lidé cítí být relativně aktivní a zdraví, a nemají tedy důvod navštěvovat své praktické lékaře. Lidé ve věku 60-70 let naopak absolvují celou řadu nejrůznějších ambulantních vyšetření a paradoxně pak v jejich záplavě často opomíjejí prevenci, anebo se screeningu obávají, případně jej odmítají kvůli snížené mobilitě.

V kategorii 70-80 let je zpochybněn přínos kolorektálního screeningu s ohledem na věk a z obav z komplikací vyšetření.
MUDr. Lubomír Slavíček poznamenal, že nepochybně velkou motivační sílu mají konkrétní čísla a jejich srovnání, která mohou být pro odbornou i laickou veřejnost naléhavým argumentem pro screening.

V této souvislosti uvedl MUDr. Štěpán Suchánek z ÚVN Praha, zástupce České gastroenterologické společnosti, že přelomovým datem v historii českého kolorektálního screeningu byl rok 2007, kdy se do sběru dat zapojil Institut biostatistiky a analýz při MU v Brně.

Jakým způsobem institut pracuje, jak získává data a především jaký je reálný obraz incidence, prevalence a mortality této nemoci v České republice, názorně vyložil ve svém příspěvku ředitel IBA - doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

V regionální sekci dále vystoupil gynekolog MUDr. Jiří Dvořák, primář Chirurgického oddělení Nemocnice Jihlava MUDr. Jaromír Meduna a rovněž předseda Sdružení praktických lékařů v Jihlavě MUDr. Jiří Havránek, který mimo jiné apeloval na přítomné, aby zvážili, zda doporučený interval deseti let mezi jednotlivými kolonoskopickými vyšetřeními není příliš optimistický.

S podnětným referátem na téma medicínské právo vystoupila i tentokrát MUDr. Mgr. Jolana Těšinová z České lékařské společnosti JEP. Její pohled na právní aspekty v péči o pacienty s kolorektálním karcinomem vyvolal místy až bouřlivou reakci, která pokračovala i během následujícího společenského programu.

Na závěr inspirativního odborného setkání v Jihlavě uvedl primář MUDr. Slavíček, že pokud snad pro kolorektální screening nemluví argumenty morální, pak zcela jistě pro něj hovoří argumenty finanční. Léčba pacientů ve 3. a 4. stádiu je totiž ekonomicky velmi nákladná a ve svém důsledku neúčinná.

MUDr. Marie Tomanová pak s příslovečným ženským šarmem vyzvala přítomné, aby se každý z nich alespoň jednou za život odhodlal k preventivnímu vyšetření a motivoval k němu i své pacienty.

27.10.2009 IBA MU


Zpět