KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu
Pro odborníky EPIDEMIOLOGIE Svět a Evropa

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v mezinárodním srovnání

L. Dušek, J. Mužík, D. Krejčí, L. Šnajdrová, A. Talábová
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Zhoubné novotvary (ZN) tlustého střeva a konečníku (kolorekta) patří k nejčastějším nádorovým onemocněním ve světové populaci. Světová incidence byla pro rok 2020 odhadnuta na celkem 1 931 590 nově diagnostikovaných nádorů kolorekta (3. nejčastější ZN, 10,7 % ZN kromě kožních) a 519 820 nádorů kolorekta v Evropě (2. nejčastější novotvar, 12,9 % ZN kromě kožních). Odhadovaný počet úmrtí na toto onemocnění byl v roce 2020 ve světě 935 173 (9,5 % všech úmrtí na ZN, 2. místo mezi ZN jako příčinou úmrtí) a 244 824 úmrtí v Evropě (12,6 % úmrtí na ZN, 2. místo mezi ZN jako příčinou úmrtí). Odhadovaná prevalence (pacienti žijící s nádorem) do 5 let od diagnózy ZN kolorekta byla pro rok 2020 celosvětově 5 253 335 (67,4 na 100 000 osob) a 1 536 168 v Evropě (205,1 na 100 000 osob). Kumulativní riziko vzniku ZN kolorekta do 75 let věku je 2,25 % celosvětově (2,71 % u mužů, 1,83 % u žen), v Evropě je to 3,60 % (4,50 % u mužů, 2,85 % u žen). [1]

Základní přehled epidemiologických charakteristik

Základní přehled epidemiologických charakteristik kolorektálního karcinomu ve světě a v Evropě shrnují tabulky 1 a 2. Z dat je patrná vysoká zátěž evropských zemí tímto onemocněním, které je stále spojeno s velmi vysokou mortalitou.

Tabulka 1: Epidemiologie zhoubného novotvaru tlustého střeva a konečníku ve světě. Zdroj: GLOBOCAN 2020 [1].

Parametr

Muži

Ženy

Celá populace

Incidence

 

 

 

počet novotvarů

1 065 960

865 630

1 931 590

počet novotvarů na 100 000 osob

27,1

22,4

24,8

ASR(W)

23,4

16,2

19,5

podíl ze ZN kromě kožních

11,4 %

9,9 %

10,7 %

pořadí mezi ZN kromě kožních

3.

2.

3.

Mortalita

 

 

 

počet úmrtí

515 637

419 536

935 173

počet úmrtí na 100 000 osob

13,1

10,9

12,0

ASR(W)

11,0

7,2

9,0

podíl z úmrtí na ZN kromě kožních

9,4 %

9,5 %

9,5 %

pořadí mezi ZN jako příčinou úmrtí

3.

3.

2.

Prevalence (pacienti žijící do 5 let od dg.)

 

 

 

počet pacientů

2 850 679

2 402 656

5 253 335

počet na 100 000 osob

72,5

62,2

67,4

Kumulativní riziko vzniku nádoru

 

 

 

do 75 let od narození

2,71 %

1,83 %

2,25 %

Tabulka 2: Epidemiologie zhoubného novotvaru tlustého střeva a konečníku v Evropě. Zdroj: GLOBOCAN 2020 [1].

Parametr

Muži

Ženy

Celá populace

Incidence

 

 

 

počet novotvarů

281 714

238 106

519 820

počet novotvarů na 100 000 osob

77,9

61,5

69,4

ASR(W)

37,9

24,6

30,4

podíl ze ZN kromě kožních

13,2 %

12,5 %

12,9 %

pořadí mezi ZN kromě kožních

3.

2.

2.

Mortalita

 

 

 

počet úmrtí

131 885

112 939

244 824

počet úmrtí na 100 000 osob

36,5

29,2

32,7

ASR(W)

16,1

9,5

12,3

podíl z úmrtí na ZN kromě kožních

12,3 %

13,0 %

12,6 %

pořadí mezi ZN jako příčinou úmrtí

2.

3.

2.

Prevalence (pacienti žijící do 5 let od dg.)

 

 

 

počet pacientů

822 371

713 797

1 536 168

počet na 100 000 osob

227,4

184,4

205,1

Kumulativní riziko vzniku nádoru

 

 

 

do 75 let od narození

4,50 %

2,85 %

3,60 %

Incidence a mortalita

Vysoké hodnoty incidence i mortality v evropském regionu jsou patrné i z grafických přehledů na obrázcích 1 a 2. Z recentních statistik vyplývá, že česká populace patří v mezinárodním měřítku mezi nadprůměrně zatížené tímto onemocněním, a to především u mužů. V incidenci zhoubných nádorů kolorekta stojí česká populace mužů ve světě na 13. místě a v Evropě na 12. místě, u žen obsazujeme světové 21.–23. místo a v Evropě 14.–16. nejvyšší pozici. Státy střední a západní Evropy vykazují dlouhodobě celosvětově nejvyšší hodnoty incidence i mortality tohoto onemocnění: Česká republika aktuálně vykazuje 14. nejvyšší hodnotu incidence, nejvíce zatížené jsou populace Maďarska, Slovenska a Norska.

Obrázek 1: Incidence nádorů tlustého střeva a konečníku v mezinárodním srovnání. ASR(W) - počet nově diagnostikovaných nádorů na 100 000 osob věkově standardizovaný na světový věkový standard. Zleva: obě pohlaví, muži, ženy. Zdroj: GLOBOCAN 2020 [1].
Obrázek 2: Mortalita nádorů tlustého střeva a konečníku v mezinárodním srovnání. ASR(W) – počet zemřelých na nádor na 100 000 osob věkově standardizovaný na světový věkový standard. Zleva: obě pohlaví, muži, ženy. Zdroj: GLOBOCAN 2020 [1].

Prevalence a poměr M/I

Mezinárodní epidemiologické statistiky rovněž umožňují odhad poměru mortalita : incidence (M/I), který lze považovat za nepřímý populační ukazatel dosahovaného přežití pacientů s chorobou v daném státě (obrázek 3). Dle nejnovějších statistik se ČR s hodnotou poměru M/I = 0,37 začíná pomalu blížit vyspělým státům západní Evropy, které vykazují hodnotu v rozsahu 0,27–0,39. Poměr M/I blízký hodnotě 0,4 odpovídá recentním datům z Národního onkologického registru ČR [2], kdy při incidenci 31,63 a mortalitě 13,13 (údaje z roku 2018 přepočtené na ASR-W) vychází poměr 0,42. Index M/I doplňuje obrázek 4, který dokládá mezinárodně hodnocenou prevalenci pacientů s kolorektálním karcinomem žijících 5 let od diagnózy. Logicky nejvyšší hodnotu prevalence pozorujeme u států s nejnižším indexem M/I, Česká republika obsazuje v prevalenci kolorektálního karcinomu lepší průměr Evropy.

 
Obrázek 3: Poměr mortalita / incidence u nádorů tlustého střeva a konečníku v mezinárodním srovnání. Hodnoceno podle ASR(W) – počet případů na 100 000 osob věkově standardizovaný na světový věkový standard. Zdroj: GLOBOCAN 2020 [1].
Obrázek 4: Prevalence (žijící pacienti do 5 let od diagnózy) nádoru tlustého střeva a konečníku v mezinárodním srovnání. Zleva: obě pohlaví, muži, ženy. Zdroj: GLOBOCAN 2020 [1].

Mezinárodní statistiky rovněž potvrzují převažující incidenci kolorektálního karcinomu u mužů ve srovnání s ženami. Incidenční poměr muži : ženy je v populaci České republiky 1,76, což je 13. nejvyšší hodnota v Evropě (obrázek 5). Vysoké hodnoty tohoto indexu jsou typické pro středoevropské populace, naopak ve státech severní Evropy se incidenční zátěž žen více přibližuje mužům (incidenční poměr muži : ženy nižší než 1,40).

Obrázek 5: Poměr incidencí muži / ženy u nádorů tlustého střeva a konečníku v mezinárodním srovnání. Hodnoceno podle ASR(W) – počet nově diagnostikovaných nádorů na 100 000 osob věkově standardizovaný na světový věkový standard. Zdroj: GLOBOCAN 2020 [1].

Kumulativní riziko

Přehled mezinárodních statistik zakončíme přehledem kumulativního rizika vzniku zhoubného nádoru kolorekta od doby narození do 75 let věku (obrázek 6). Vysoké hodnoty rizika kopírují vysokou populační zátěž tímto onemocněním, zejména v evropských zemích. Česká republika s hodnotou 4,04 obsazuje 15. místo v celosvětovém přehledu a 14. místo mezi evropskými zeměmi.

Obrázek 6: Kumulativní riziko vzniku nádoru tlustého střeva a konečníku do 75 let věku v mezinárodním srovnání. Zleva: obě pohlaví, muži, ženy. Zdroj: GLOBOCAN 2020 [1].

Literatura

  1. Ferlay J, Ervik M, Lam F, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2020). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer [cit. 2021-03-01]. Dostupný z WWW: https://gco.iarc.fr/today.
  2. Dušek L., Mužík J., Kubásek M., Koptíková J., Žaloudík J., Vyzula R. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005], [cit. 2021-03-01]. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. Verze 7.0 [2007], ISSN 1802-8861.

Poslední aktualizace: 1. 3. 2021