KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu
Pro odborníky EPIDEMIOLOGIE Svět a Evropa

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v mezinárodním srovnání

L. Dušek, J. Mužík, D. Krejčí, L. Šnajdrová

Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Zhoubné novotvary (ZN) tlustého střeva a konečníku (kolorekta) patří k nejčastějším nádorovým onemocněním ve světové populaci. Světová incidence byla pro rok 2018 odhadnuta na celkem 1 849 518 nově diagnostikovaných nádorů kolorekta (3. nejčastější ZN, 10,9 % ZN kromě kožních) a 499 667 nádorů kolorekta v Evropě (2. nejčastější novotvar, 12,8 % ZN kromě kožních). Odhadovaný počet úmrtí na toto onemocnění byl v roce 2018 ve světě 880 792 (9,3 % všech úmrtí na ZN, 2. místo mezi ZN jako příčinou úmrtí) a 242 483 úmrtí v Evropě (12,6 % úmrtí na ZN, 2. místo mezi ZN jako příčinou úmrtí). Odhadovaná prevalence (pacienti žijící s nádorem) do 5 let od diagnózy ZN kolorekta byla pro rok 2018 celosvětově 4 789 635 (62,8 na 100 000 osob) a 1 403 877 v Evropě (188,7 na 100 000 osob). Kumulativní riziko vzniku ZN kolorekta do 75 let věku je 2,27 % celosvětově (2,75 % u mužů, 1,83 % u žen), v Evropě je to 3,56 % (4,47 % u mužů, 2,80 % u žen). [1]

Tabulka 1. Epidemiologie zhoubného novotvaru tlustého střeva a konečníku ve světě (zdroj: GLOBOCAN 2018 [1]).

Parametr

Muži

Ženy

Celá populace

Incidence

počet novotvarů

1 026 215

823 303

1 849 518

počet novotvarů na 100 000 osob

26,6

21,8

24,2

ASR(W)

23,6

16,3

19,7

podíl ze ZN kromě kožních

11,6 %

10,0 %

10,9 %

pořadí mezi ZN kromě kožních

3.

2.

3.

Mortalita

počet úmrtí

484 224

396 568

880 792

počet úmrtí na 100 000 osob

12,6

10,5

11,5

ASR(W)

10,8

7,2

8,9

podíl z úmrtí na ZN kromě kožních

9,1 %

9,6 %

9,3 %

pořadí mezi ZN jako příčinou úmrtí

4.

3.

2.

Prevalence (pacienti žijící do 5 let od dg.)

počet pacientů

2 595 326

2 194 309

4 789 635

počet na 100 000 osob

67,4

58,0

62,8

Kumulativní riziko vzniku nádoru

do 75 let od narození

2,75 %

1,83 %

2,27 %

Tabulka 2. Epidemiologie zhoubného novotvaru tlustého střeva a konečníku v Evropě (zdroj: GLOBOCAN 2018 [1]).

Parametr

Muži

Ženy

Celá populace

Incidence

počet novotvarů

271 600

228 067

499 667

počet novotvarů na 100 000 osob

75,5

59,4

67,2

ASR(W)

37,5

24,2

30,0

podíl ze ZN kromě kožních

13,2 %

12,3 %

12,8 %

pořadí mezi ZN kromě kožních

3.

2.

2.

Mortalita

počet úmrtí

129 706

112 777

242 483

počet úmrtí na 100 000 osob

36,1

29,3

32,6

ASR(W)

16,2

9,8

12,6

podíl z úmrtí na ZN kromě kožních

12,0 %

13,2 %

12,6 %

pořadí mezi ZN jako příčinou úmrtí

2.

3.

2.

Prevalence (žijící pacienti do 5 let od dg.)

počet pacientů

748 455

655 422

1 403 877

počet na 100 000 osob

208,2

170,6

188,7

Kumulativní riziko vzniku nádoru

do 75 let od narození

4,47 %

2,80 %

3,56 %

Základní přehled epidemiologických charakteristik kolorektálního karcinomu ve světě a v Evropě shrnují tabulky 1 a 2. Z dat je patrná vysoká zátěž evropských zemí tímto onemocněním, které je stále spojeno s velmi vysokou mortalitou. Vysoké hodnoty incidence i mortality v evropském regionu jsou patrné i z grafických přehledů na obrázcích 1 a 2. Z recentních statistik vyplývá, že česká populace patří v mezinárodním měřítku mezi nadprůměrně zatížené tímto onemocněním, a to především u mužů. V incidenci zhoubných nádorů kolorekta stojí česká populace mužů ve světě na 19. místě a v Evropě na 14. místě, u žen obsazujeme světové 28.–29. místo a v Evropě 18.–19. nejvyšší pozici. Státy střední a západní Evropy vykazují dlouhodobě celosvětově nejvyšší hodnoty incidence i mortality tohoto onemocnění: Česká republika aktuálně vykazuje 15. nejvyšší hodnotu incidence, nejvíce zatížené jsou populace Maďarska, Slovenska a Norska.

Obrázek 1: Incidence nádorů tlustého střeva a konečníku v mezinárodním srovnání. ASR(W) - počet nově diagnostikovaných nádorů na 100 000 osob věkově standardizovaný na světový věkový standard. Zleva: obě pohlaví, muži, ženy. Zdroj: GLOBOCAN 2018 [1].
Obrázek 2: Mortalita nádorů tlustého střeva a konečníku v mezinárodním srovnání. ASR(W) - počet zemřelých na nádor na 100 000 osob věkově standardizovaný na světový věkový standard. Zleva: obě pohlaví, muži, ženy. Zdroj: GLOBOCAN 2018 [1].

Mezinárodní epidemiologické statistiky rovněž umožňují odhad poměru mortalita : incidence (M/I), který lze považovat za nepřímý populační ukazatel dosahovaného přežití pacientů s chorobou v daném státě (obrázek 3). Dle nejnovějších statistik se ČR s hodnotou poměru M/I = 0,39 začíná pomalu blížit vyspělým státům západní Evropy, které vykazují hodnotu v rozsahu 0,27–0,39. Poměr M/I blízký hodnotě 0,4 odpovídá recentním datům z Národního onkologického registru ČR [2], kdy při incidenci 34,08 a mortalitě 14,19 (údaje z roku 2016 přepočtené na ASR-W) vychází poměr 0,416. Index M/I doplňuje obrázek 4, který dokládá mezinárodně hodnocenou prevalenci pacientů s kolorektálním karcinomem žijících 5 let od diagnózy. Logicky nejvyšší hodnotu prevalence pozorujeme u států s nejnižším indexem M/I, Česká republika obsazuje v prevalenci kolorektálního karcinomu lepší průměr Evropy.

Obrázek 3: Poměr mortalita / incidence u nádorů tlustého střeva a konečníku v mezinárodním srovnání. Hodnoceno podle ASR(W) - počet případů na 100 000 osob věkově standardizovaný na světový věkový standard. Zdroj: GLOBOCAN 2018 [1].
 
Obrázek 4: Prevalence (žijící pacienti do 5 let od diagnózy) nádoru tlustého střeva a konečníku v mezinárodním srovnání. Zleva: obě pohlaví, muži, ženy. Zdroj: GLOBOCAN 2018 [1].
Obrázek 5: Poměr incidencí muži / ženy u nádorů tlustého střeva a konečníku v mezinárodním srovnání. Hodnoceno podle ASR(W) - počet nově diagnostikovaných nádorů na 100 000 osob věkově standardizovaný na světový věkový standard. Zdroj: GLOBOCAN 2018 [1].

Mezinárodní statistiky rovněž potvrzují převažující incidenci kolorektálního karcinomu u mužů ve srovnání s ženami. Incidenční poměr muži : ženy je v populaci České republiky 1,71, což je 13. nejvyšší hodnota v Evropě (obrázek 5). Vysoké hodnoty tohoto indexu jsou typické pro středoevropské populace, naopak ve státech severní Evropy se incidenční zátěž žen více přibližuje mužům (incidenční poměr muži : ženy nižší než 1,40).

 

Přehled mezinárodních statistik zakončíme přehledem kumulativního rizika vzniku zhoubného nádoru kolorekta od doby narození do 75 let věku (obrázek 6). Vysoké hodnoty rizika kopírují vysokou populační zátěž tímto onemocněním, zejména v evropských zemích. Česká republika s hodnotou 3,95 obsazuje 21.–22. místo v celosvětovém přehledu a 15.–16. místo mezi evropskými zeměmi.

Obrázek 6: Kumulativní riziko vzniku nádoru tlustého střeva a konečníku do 75 let věku v mezinárodním srovnání. Zleva: obě pohlaví, muži, ženy. Zdroj: GLOBOCAN 2018 [1].

Literatura

  1. Ferlay J, Ervik M, Lam F, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2018). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer [cit. 2018-10-04]. Dostupný z WWW: https://gco.iarc.fr/today.
  2. Dušek L., Mužík J., Kubásek M., Koptíková J., Žaloudík J., Vyzula R. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005], [cit. 2018-10-19]. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. Verze 7.0 [2007], ISSN 1802 – 8861.

 

Poslední aktualizace: 19. 10. 2018