Screeningový proces

Na screeningové vyšetření karcinomu kolorekta má právo každý asymptomatický muž či žena starší 50 let. Jedinci zahrnutí do screeningu nesmí splňovat kritéria vysoce rizikových skupin pro karcinom kolorekta. Pro osoby s pozitivní osobní či rodinnou anamnézou rizika karcinomu kolorekta jsou vypracovány jednotlivé dispenzární programy, lišící se dle stupně rizika.

Existují 2 možnosti screeningového procesu:

  1. opakovaný TOKS,
  2. screeningová kolonoskopie jako alternativní metoda testu.

1. TOKS

V případě negativního výsledku (TOKS-):

  • u jedinců ve věku 50-54 let je TOKS opakován za rok,
  • u jedinců ve věku 55 let a více je TOKS opakován za dva roky.

V případě pozitivního výsledku (TOKS+) je indikována navazující kolonoskopie.

2. Screeningová kolonoskopie

Screeningová kolonoskopie je alternativní metodou pro ty jedince, kteří se nerozhodli pro TOKS. Pro jedince starší 50 let je vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Screeningovou kolonoskopii indikuje praktický lékař nebo endoskopista příslušného zdravotnického zařízení. V případě, že vyšetření indikoval endoskopista, je povinen tuto skutečnost nahlásit příslušnému ošetřujícímu praktickému lékaři.

Je-li výsledek screeningové kolonoskopie negativní, je další indikována v intervalu 10 let. V případě pozitivního výsledku se další diagnostický a terapeutický postup řídí dle doporučení pro pacienty s vysokým rizikem tohoto onemocnění.

Každý účastník screeningového programu, který hodlá nález jednoho zdravotnického zařízení konzultovat či ověřit na jiném pracovišti v intervalu kratším, než byl doporučen lékařem nebo screeningový programem, si musí toto další vyšetření hradit sám.

proces screeningu zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku v České republice – schematické znázornění