Sběr dat

Sběr dat v rámci informační podpory screeningů zhoubných nádorů v ČR

Systém informační podpory je nezbytnou součástí organizovaného screeningového programu. Doporučení Rady EU z roku 2003 [1] uvádí, že je třeba „pravidelně monitorovat screeningový proces a jeho výsledky a s těmito informacemi v krátké době seznamovat širokou veřejnost i instituce zapojené do screeningu“. Informační systém by tedy měl být schopný „sbírat, zpracovávat a hodnotit data o všech screeningových vyšetřeních, doplňujících diagnostických vyšetřeních a finálních diagnózách“. Český systém informační podpory screeningových programů zhoubných nádorů zahrnuje monitoring zátěže populace zhoubnými nádory, monitoring screeningového procesu prostřednictvím klinických dat a monitoring screeningového procesu prostřednictvím administrativních dat (viz Obrázek).

Informační podporu pro screening kolorektálního karcinomu v ČR připravuje IBA LF MU ve spolupráci s Národním screeningovým centrem ÚZIS ČR.

IBA LF MU provádí ve spolupráci s ÚZIS ČR pravidelné hodnocení dat Národního onkologického registr ČR (NOR), které je volně k dispozici na internetu v podobě portálu www.svod.cz [2]. Systém pro monitoring mamografického, kolorektálního a cervikálního screeningu byl nastaven podle mezinárodních standardů a doporučení Evropské komise [3–5]. V souladu s doporučením Rady EU o screeningu zhoubných nádorů jsou data o screeningových a následných diagnostických vyšetřeních pravidelně sbírána ve všech zdravotnických zařízeních zapojených do screeningových programů, tzv. screeningových centrech (v případě cervikálního screeningu v akreditovaných cytologických laboratořích). Informační systém umožňuje analýzu a publikaci sbíraných dat a tím i detailní kontrolu kvality a zveřejnění výsledků o výkonnosti programů na jejich webových stránkách (www.mamo.cz, www.kolorektum.cz, www.cervix.cz).

Sběr dat v rámci informační podpory screeningu zhoubných nádorů v ČR

Obrázek: Sběr dat v rámci informační podpory screeningu zhoubných nádorů v ČR

Koncepce elektronického sběru dat programu kolorektálního screeningu v ČR

Po technické stránce je sběr dat kolorektálního screeningu zajišťován prostřednictvím internetové aplikace, která je dostupná všem oprávněným uživatelům. Systém elektronického sběru dat (EDC) představuje zajímavou a efektivní alternativu, která dovoluje lékařům zadávat a kontrolovat data v reálném čase. Existence on-line validačních pravidel pak zajistí vyšší kvalitu dat už při jejich samotném zadávání.

Sběr dat probíhá v systému CLADE-IS (Clinical Data Warehousing Information System) [1], který patří do třídy nejmodernějších a progresivních EDC systémů. Systém přichází s EAV (Entity–Attribute–Value) modelem databáze, který dovoluje přepínat mezi různými tématy a všemi klinickými odvětvími, kde je potřeba sbírat, ověřovat, analyzovat nebo prostě jen číst data on-line. Použitím webdesignu CLADE-IS poskytuje svým uživatelům jednoduché a ergonomické rozhraní. Navigace a čtení formulářů vyžaduje pouze minimální změny velikosti a rolování. Zároveň lze systém použít na široké škále zařízení – od osobních počítačů přes tablety až po chytré telefony. CLADE-IS pracuje na většině dostupných webových prohlížečů – tedy není nutné instalovat žádný další software.

Základní vlastnosti systému:

 • Systém je uživatelsky snadno pochopitelný, veškerá zadávání probíhají přes webové formuláře, které jsou obdobou papírových CRF.
 • K používání on-line sběru dat není nutné instalovat na počítač žádný další software.
 • Do databáze mají přístup pouze pověřené osoby, a to na základě svého jedinečného přihlašovacího jména (login) a hesla.
 • Údaje v databázi jsou anonymizované, tzn., že pacienti jsou vedeni pod kódy (ID), které neumožňují jejich osobní identifikaci. Tak jsou splněna platná pravidla o ochraně osobních údajů.
 • Veškeré přenosy dat jsou šifrované a je zabráněno jejich případnému zneužití během přenosu.
 • Vyplněné formuláře si uživatel může vytisknout.

Reference

 1. Clade-IS: Clinical data warehouse – information system (odkaz vede na web biostatistika.cz)

Podpora uživatelů

V případě jakýchkoliv technických problémů či dotazů kontaktujte prosím náš helpdesk. Helpdesk je bezplatná linka uživatelské podpory, která je v provozu každý všední den od 8:00 do 16:00 (telefon, e-mail, fax). Profesionální systém distribuce požadavků umožňuje zajistit maximálně rychlou odezvu i u složitých problémů.

Helpdesk je k dispozici rovněž všem osobám a organizacím, které se zajímají o tento projekt.

Kontaktujte nás:

Ke stažení

Soubor Popis
Příručka pro zadávání dat do systému CLADE-IS
(PDF soubor, 1.2 MB)
Verze dokumentu: 3.2
Datum vydání: 27. 10. 2021

Vstup do registru pro screening kolorekálního karcinomu

 • Chystáte se opustit informační web https://www.kolorektum.cz a přejít na zabezpečené stránky elektronického registru pro screening kolorektálního karcinomu.
 • Přihlášení do systému vyžaduje platné uživatelské jméno a heslo.
 • Údaje do registru lze zadávat z jakéhokoliv počítače připojeného na internet a vybaveného internetovým prohlížečem (musí podporovat chráněnou komunikaci se 128bitovým šifrováním).
 • Budete-li mít problém s přihlášením nebo jakýkoli jiný problém technického rázu, prosím neváhejte kontaktovat naši uživatelskou podporu.

>> Vstoupit do registru <<

Často kladené dotazy (FAQ)

Seznam často kladených dotazů jsme pro přehlednost rozdělili do dvou částí:

 • Vyplňování konkrétních případů do databáze

  Zaznamenávají se patologické nálezy při rutinním doplnění irrigografie nebo virtuální kolonoskopie po parciální kolonoskopii?

  Ano, vzhledem k tomu, že se jedná o nálezy indikované pozitivním testem na okultní krvácení ve stolici (TOKS) a tedy nálezy ve screeningu, je vhodné uvádět i takto nalezené abnormality.

  Jak zaznamenat odstraněné polypy, které nebyly vybaveny a histopatologicky vyšetřeny?

  Takové polypy se zaznamenávají mezi odstraněné polypy v kolonce Počet odstraněných polypů, nevyplňují se ovšem v žádných dalších kolonkách vyžadujících histopatologické vyšetření preparátu. Do skupiny otázek Výsledek vyšetření prosím vyplňte Jiný polyp – Ano.

  Jak zaznamenat histologicky potvrzený karcinom zcela odstraněný endoskopickou polypektomií polypu (není již provedena následující operace)?

  Přestože není doplněna operace, zaznamenávejte prosím výsledek histopatologického vyšetření v tomto případě do skupiny otázek Pooperační staging (pTNM).

  Jak zaznamenat případ, kdy pacient odmítl odstranění velkého polypu/karcinomu?

  Pokud polyp nebyl zcela odstraněn (ať již pracovištěm, které provádí popisovanou kolonoskopii, nebo jiným pracovištěm, endoskopicky nebo operačně), nevyplňuje se do skupiny otázek Odstraněné adenomové polypy. Pokud je histologicky prokázán typ polypu, vyplňuje se pouze do skupiny otázek Výsledek vyšetření. Stejně tak se v případě, že je karcinom histopatologicky ověřen vyplňuje do skupiny otázek Výsledek vyšetření. Pokud není známa pooperační histopatologická klasifikace, vyplňuje se pouze preoperační staging.

  Zaznamenávají se i kolonoskopie druhotně indikované po kolonoskopickém vyšetření indikovaném TOKS?

  Za kompletní vyplnění celé screeningové epizody je zodpovědný lékař, který provádí první kolonoskopii indikovanou TOKS, a pouze ta se zadává do databáze. Následující kolonoskopie (např. polypektomie provedená na jiném pracovišti, ale i další sezení na stejném pracovišti) se do databáze samostatně nezadávají, nálezy se upřesňují přímo do záznamu kolonoskopie indikované TOKS.

  Jak zaznamenat situaci, kdy je polyp odstraněn při více sezeních, z nichž některé bylo provedeno na jiném pracovišti než popisovaná kolonoskopie?

  Kolonku Pracoviště, které provedlo polypektomii lze vyplnit volbou Stejné pracoviště, které diagnostikovalo polyp pouze v případě, že polyp byl zcela odstraněn tímto pracovištěm (i při více sezeních). Pokud se na odstranění podílelo i jiné pracoviště, vybírá se volba Jiné pracoviště.

  Mají se zadávat primární screeningové kolonoskopie provedené před rokem 2009?

  Nikoliv, do aplikace prosím zadávejte screeningové kolonoskopie provedené od 1. 1. 2009.

 • Technické dotazy k práci s aplikací

  Nedaří se mi přihlásit do registru na adrese https://www.crca.data-warehouse.cz.

  Adresa pro vstup do registru CRCA je bez počátečních www, tj. https://crca.data-warehousing.net.

  Jak vytvořit další přístupové účty pro naše centrum?

  Zašlete nám prosím na adresu helpdesk@iba.muni.cz osobní údaje dotyčných kolegů (titul, jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo). Zřídíme nové účty a Vašim kolegům zašleme co nejdříve přístupové informace.

  Jak opravit nepřesné kontaktní údaje o našem centru?

  Zašlete nám prosím na adresu helpdesk@iba.muni.cz správné kontaktní údaje, opravíme je co nejdříve.

  Nedaří se mi přihlásit do registru i přes opakované zadávání hesla.

  Pravděpodobně nezadáváte heslo správně. Heslo si můžete obnovit z odkazu „zapomenuté heslo“ na stránce https://crca.data-warehousing.net.

  Potřebuji přidat nového lékaře (resp. odebrat lékaře) do/ze seznamu lékařů provádějících kolonoskopii či do seznamu IČZ ordinací (praktických lékařů, gynekologů a jiných) provádějících TOKS.

  1. Přidání nového lékaře do seznamu: Otevřete si formulář Vašeho centra přes hlavní ovládací ovládací lištu v registru: Centra > Vyhledat > Otevřít (vybrané centrum) > Otevřít (formulář centra) (Obr. 1). Klikněte na tlačítko „PŘIDAT“ a vyplňte povinné údaje. Formulář s nově zadanými údaji uložte tlačítkem „Uložit“ (Obr. 2).
  2. Odebrání lékaře ze stávajícího seznamu: Otevřete si formulář Vašeho centra přes hlavní ovládací ovládací lištu v registru: Centra > Vyhledat > Otevřít (vybrané centrum) > Otevřít (formulář centra) (Obr. 1). Klikněte na tlačítko „SMAZAT“ u záznamu, který chcete odstranit. Potvrďte okno s upozorněním kliknutím na „ANO, SMAZAT“ a poté formulář uložte tlačítkem Uložit (Obr. 2).

  vyhledání formuláře centra sloužící k editaci seznamu lékařů

  Obrázek 1: Vyhledání formuláře centra sloužící k editaci seznamu lékařů.

  seznam lékařů s možnostmi jejich odebírání či přidávání

  Obrázek 2: Seznam lékařů s možnostmi jejich odebírání (tlačítko „SMAZAT“ v pravé části) či přidávání (tlačítko „PŘIDAT“ na konci seznamu lékařů).

  V případě jakýchkoli dalších technických problémů či dotazů týkajících se Registru preventivních kolonoskopií prosím kontaktujte náš HelpDesk.