Tělesná aktivita snižuje riziko vzniku mnoha typů zhoubných nádorů

24. 5. 2016 | Tisková zpráva amerických National Institutes of Health (NIH)


Volnočasové tělesné aktivity jsou z mnoha důvodů prospěšné pro zdraví člověka. Kromě sníženého rizika kardiovaskulárních onemocnění je zvýšená tělesná aktivita spojována s nižším rizikem vzniku karcinomu tlustého střeva, prsu, děložní sliznice a několika dalších typů zhoubných nádorů.

Tělesná aktivita snižuje riziko vzniku mnoha typů zhoubných nádorů

Ilustrační obrázek: Nathan Cowley (pexels.com)

Mezinárodní tým expertů pod vedením dr. Stevena C. Moorea, který působí v amerických National Institutes of Health (viz Pozn.) prozkoumal vzájemnou souvislost mezi tělesnou aktivitou a výskytem různých typů zhoubných nádorů. Výsledky výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise JAMA Internal Medicine [1].

  • Volnočasové tělesné aktivity jsou spojovány s nižším rizikem vzniku 13 typů zhoubných nádorů.
  • Podle nejnovějších poznatků by se účinná propagace tělesných aktivit mohla stát důležitým nástrojem onkologické prevence.

Výzkumníci dali dohromady údaje z 12 různých studií, v nichž bylo průběžně sledováno 1,44 milionu osob. Věk účastníků studií se pohyboval v rozmezí od 19 do 98 let (medián věku byl 59), účastníci pocházeli z USA a z evropských zemí, ve své anamnéze neměli zhoubný nádor, a 57 % účastníků tvořily ženy. Studie hodnotily tělesnou aktivitu pomocí dotazníků, které byly zaměřeny na dobu strávenou různě intenzivními tělesnými aktivitami vykonávanými ve volném čase, jako byla zejména chůze, běh či plavání.

V rámci nejnovějšího výzkumu byly různým mírám aktivity napříč jednotlivými studiemi přiřazeny percentilové hodnoty od 0 (nízká aktivita) do 100 (vysoká aktivita). Výzkumníci pak porovnali riziko vzniku zhoubného nádoru u skupin s nejvyšší (horních 10 %) a nejnižší (dolních 10 %) mírou aktivity. Medián míry aktivity byl přibližně 150 minut středně intenzivní aktivity týdně, což odpovídá minimální míře tělesné aktivity, která je v současné době doporučována experty. Medián sledování účastníků byl 11 let. Během této doby bylo diagnostikováno 187 000 nových případů zhoubných nádorů. Konkrétní typ nádoru byl zařazen do analýzy v případě, že se vyskytlo alespoň 300 případů daného typu nádoru.

Bylo zjištěno, že lidé s nejvyšší mírou volnočasových tělesných aktivit měli snížené riziko vzniku 13 z 26 typů zhoubných nádorů ve srovnání s lidmi s nejnižší mírou těchto aktivit. Fyzicky nejaktivnější účastníci studie měli o 20 % nižší riziko vzniku 7 typů zhoubných nádorů – konkrétně se jednalo o zhoubné nádory jícnu, jater, plic, ledvin, žaludku, děložní sliznice a myeloidní leukémie. Měli rovněž o 10–20 % nižší riziko vzniku myelomu a zhoubných nádorů hlavy a krku, rekta, močového měchýře a prsu.

Riziko vzniku zhoubného nádoru bylo v dalším kroku adjustováno na vliv věku, pohlaví, kouření, konzumace alkoholu, stravy, vzdělání, rasy/etnika a indexu tělesné hmotnosti (BMI). Po adjustaci na BMI zůstalo ze 13 zjištěných asociací 10. Takový výsledek naznačuje, že u většiny zhoubných nádorů vyšší míra tělesné aktivity snižuje riziko vzniku zhoubného nádoru jinými mechanismy než pouhým snížením tělesné hmotnosti.

Volnočasové tělesné aktivity byly asociovány s vyšším rizikem vzniku zhoubného melanomu kůže, zvláště pak u lidí žijících v oblastech s vyšší intenzitou slunečního svitu. Venkovní tělesné aktivity přirozeně zvyšují expozici kůže slunečním paprskům, což v některých případech může zvyšovat riziko vzniku melanomu. Výzkumníci rovněž našli souvislost mezi tělesnou aktivitou a zvýšeným rizikem karcinomu prostaty. Pro toto zjištění zatím nebylo nalezeno biologické zdůvodnění. Je však možné, že muži s vyšší mírou tělesné aktivity se častěji účastní screeningu karcinomu prostaty, čímž se zvyšuje detekční míra karcinomu prostaty v této skupině.

„Je známo, že volnočasové tělesné aktivity snižují riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění a obecně riziko úmrtí v důsledku civilizačních onemocnění. Naše studie ukazuje, že volnočasové tělesné aktivity rovněž souvisejí s nižším rizikem vzniku mnoha typů zhoubných nádorů“, vysvětlil dr. Moore. „U všech lidí dbajících na své zdraví by se tělesná aktivita měla stát běžnou součástí zdravého životního stylu a onkologické prevence.“

Poznámka překladatele

  • National Institutes of Health (NIH) (Národní instituty zdraví) jsou americkou vládní agenturou, která se obecně zabývá výzkumem zdraví člověka a různých faktorů, které mohou lidské zdraví ovlivňovat.

Reference

  1. Moore SC, Lee IM, Weiderpass E, et al. Association of leisure-time physical activity with risk of 26 types of cancer in 1.44 million adults. JAMA Internal Medicine 2016. doi: 10.1001/jamainternmed.2016.1548

Klíčová slova: tělesná aktivita, karcinom tlustého střeva, karcinom prsu, karcinom endometria, prevence nádorových onemocnění

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU