Incidence zhoubných nádorů celosvětově i nadále roste: rakovinou onemocní 1/5 mužů a 1/6 žen

14. 9. 2018 | medscape.com


Podle odhadů Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) bude v roce 2018 na celém světě nově diagnostikováno 18,1 mil. případů zhoubných nádorů a 9,6 mil. lidí v důsledku zhoubného nádoru zemře. Nejnovější odhady pro tento rok byly právě publikovány v odborném časopise CA: A Cancer Journal for Clinicians [1].

Incidence zhoubných nádorů celosvětově i nadále roste: rakovinou onemocní 1/5 mužů a 1/6 žen

Obrázek: GLOBOCAN 2018

Podle nejnovější analýzy v celosvětovém měřítku nějaký zhoubný nádor postihne 1 z 5 mužů a 1 ze 6 žen a v důsledku nádorového onemocnění zemře 1 z 8 mužů a 1 z 11 žen. Incidence (výskyt) i mortalita (úmrtnost) zhoubných nádorů přitom celosvětově rychle rostou.

„Rostoucí onkologická zátěž je zapříčiněna několika faktory, mezi které patří nejen nárůst a stárnutí populace, ale také měnící se prevalence určitých příčin nádorových onemocnění, které souvisejí s rozvojem společnosti a ekonomiky,“ konstatovali autoři zprávy, kteří působí v IARC. „Toto platí zejména u rychle se rozvíjejících ekonomik, kde je pozorován posun od zhoubných nádorů souvisejících s chudobou a infekcemi k nádorům spojovaným s životním stylem typickým pro industrializované země.“

Celosvětový odhad pětileté prevalence zhoubných nádorů (tzn. celkového počtu žijících osob, u kterých byl v posledních 5 letech diagnostikován zhoubný nádor) činí 43,8 milionu osob.

Databáze GLOBOCAN 2018 je součástí Global Cancer Observatory [2], kterou provozuje IARC. GLOBOCAN 2018 uvádí odhady incidence a mortality pro 36 jednotlivých typů zhoubných nádorů v 185 zemích, včetně odhadů pro souhrnnou incidenci a mortalitu všech typů zhoubných nádorů.

„Z těchto nejnovějších statistik je zřejmé, že celosvětově bude ještě zapotřebí vyvinout značné úsilí, chceme-li se vážně zabývat alarmujícím nárůstem onkologické zátěže, a že klíčovou roli bude hrát prevence,“ konstatoval dr. Christopher Wild, ředitel IARC. „Chceme-li v celosvětovém měřítku omezit dopad těchto devastujících onemocnění, bude potřeba co nejdříve přijmout účinná opatření směřující k prevenci a časnému záchytu zhoubných nádorů, která se budou vzájemně doplňovat se stávající péčí o onkologické pacienty.“

Nerovnoměrná onkologická zátěž v různých částech světa

Podle odhadů GLOBOCAN 2018 bude téměř polovina všech nových případů zhoubných nádorů diagnostikována v Asii, kde také bude zaznamenána více než polovina úmrtí souvisejících s nádorovým onemocněním; to je částečně dáno tím, že na asijském kontinentu žije téměř 60 % světové populace. Alarmující je však podíl nově diagnostikovaných nádorů (23,4 %) i podíl úmrtí na nádorová onemocnění (20,3 %) v Evropě, ve které žije pouze 9 % (!) světové populace. Odhady pro americký kontinent, kde žije 13,3 % světové populace, činí 21 % všech nově diagnostikovaných nádorů a 14,4 % všech úmrtí souvisejících s nádorovým onemocněním.

Narozdíl od Evropy a Ameriky, kde procentuální podíly nově diagnostikovaných nádorů na celosvětové onkologické zátěži jsou vyšší než procentuální podíly úmrtí souvisejících s nádory, jsou tato čísla opačná v Asii (incidence 48,4 %, mortalita 57,3 %) a v Africe (incidence 5,8 %, mortalita 7,3 %). Je to dáno především odlišnou distribucí nejčastěji se vyskytujících typů zhoubných nádorů v těchto oblastech a zároveň jejich vyšší letalitou (Pozn. 1).

Incidence všech typů zhoubných nádorů byla přibližně o 20 % vyšší u mužů (incidence přepočtená na světový věkový standard [ASR] byla 218,6 na 100 000 osoboroků) než u žen (ASR: 182,6 na 100 000), ačkoli mezi různými regiony byly pozorovány značné rozdíly.

Konkrétně u mužů žijících v Austrálii nebo na Novém Zélandu činila incidence přepočtená na světový věkový standard 571,2 na 100 000, což je téměř šestinásobek hodnoty, která byla odhadnuta pro muže žijící v západní Africe (95,6 na 100 000). Značné rozpětí incidence bylo pozorováno i u žen: odhad incidence přepočtené na světový věkový standard činil 362 na 100 000 pro ženy žijící v Austrálii nebo na Novém Zélandu, což je téměř čtyřnásobek hodnoty odhadnuté pro ženy žijící v zemích jižní a střední Asie (96,2 na 100 000).

Mortalita všech typů zhoubných nádorů byla rovněž vyšší u mužů než u žen, a to téměř o 50 %; podobně jako u incidence však byly i u tohoto ukazatele pozorovány značné rozdíly mezi různými regiony. Úmrtnost u mužů – přepočtená na světový věkový standard (ASR) – se pohybovala v rozsahu od 171 na 100 000 (východní Evropa) do 67,4 na 100 000 (Střední Amerika), zatímco stejný ukazatel u žen se pohyboval v rozmezí od 120,7 na 100 000 (Melanésie) do 64,2 na 100 000 (Střední Amerika a také východní Asie, kromě Číny).

Za povšimnutí stojí i to, že odhadované kumulativní riziko úmrtí na zhoubný nádor v roce 2018 je vyšší u žen žijících ve východní Africe (11,4 %) než u žen žijících v Severní Americe (8,6 %), v severní Evropě (9,1 %) a v Austrálii nebo na Novém Zélandu (8,1 %).

Incidence a mortalita nejčastějších typů zhoubných nádorů v roce 2018

Celosvětově nejčastěji se vyskytujícími typy zhoubných nádorů jsou karcinom plic (nejčastější), karcinom prsu u žen (druhý nejčastější) a kolorektální karcinom (třetí nejčastější). Karcinom plic je zároveň celosvětově nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění, karcinom prsu u žen je na 5. místě a kolorektální karcinom je na 2. místě. Tyto tři typy zhoubných nádorů celosvětově představují přibližně třetinu onkologické zátěže z hlediska incidence i mortality.

Karcinom plic je nejčastěji diagnostikovaným typem zhoubného nádorů u mužů i u žen (11,6 % celkového počtu nově diagnostikovaných zhoubných nádorů) a je nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění (1,8 mil. úmrtí, tzn. 18,4 % celkového počtu úmrtí na nádorová onemocnění).

Z pohledu incidence v pořadí těsně následuje karcinom prsu u žen (11,6 %), karcinom prostaty u mužů (7,1 %) a kolorektální karcinom (6.1 %). Co se týče mortality, druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění je kolorektální karcinom (9,2 %), dále pak karcinom žaludku (8,2 %) a karcinom jater (8,2 %).

Karcinom prsu u žen je celosvětově až 5. nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění (627 000 úmrtí, tzn. 6,6 % z celkového počtu úmrtí na nádorová onemocnění), a to zejména proto, že prognóza je často příznivá (toto tvrzení platí pro většinu zemí s vysokými příjmy).

Trend incidence karcinomu plic u žen

V 28 zemích je karcinom plic je nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění u žen. Nejvyšší hodnoty incidence byly pozorovány v severní Americe, v severní a západní Evropě. Z pohledu jednotlivých zemí však nelichotivému žebříčku jasně vévodí Maďarsko (ASR: 56,7 na 100 000).

Oproti mužům, u nichž incidence karcinomu plic v mnoha zemích již dosáhla svého vrcholu a nyní díky ubývajícímu počtu kuřáků postupně klesá, v populaci žen je „epidemie méně pokročilá a řada zemí i nadále pozoruje vzestupný trend incidence karcinomu plic u žen,“ jak konstatovali autoři nejnovějších odhadů (Pozn. 2).

„Ukázalo se, že přijetím opatření doporučovaných v Rámcové úmluvě o kontrole tabáku (WHO Framework Convention on Tobacco Control) se v mnoha zemích podařilo snížit počty aktivních kuřáků a předcházet nedobrovolné expozici tabákovému kouři, tedy pasivnímu kouření,“ konstatoval dr. Freddie Bray, který v rámci IARC vede oddělení nazvané Section of Cancer Surveillance. „V různých zemích je však tabáková epidemie v různých stadiích, a často se i v rámci jedné země liší v populaci žen a v populaci mužů. Nejnovější výsledky ukazují, že je potřeba vytrvat v započatém úsilí a postupně prosadit účinná opatření pro kontrolu tabáku ve všech zemích světa,“ dodal dr. Bray.

Poznámky překladatele

  1. Letalita (neboli smrtnost) je demografický ukazatel udávající podíl zemřelých ze skupiny zasažené určitým jevem, například onemocněním nebo dopravní nehodou. Letalita je vedle mortality (neboli úmrtnosti) druhým statistickým údajem popisujícím pravděpodobnost úmrtí. Zatímco mortalita je ale vztažena k celkové populaci, letalita pouze k vybrané podmnožině.
    Příklad: Mortalita při srážce chodce s rychlovlakem je velmi nízká, neboť k ní dochází velmi zřídka, ale letalita se blíží 100 %, neboť tuto srážku téměř žádný chodec nepřežije.
  2. Toto konstatování bohužel zcela vystihuje situaci i v České republice: zatímco u mužů incidence i mortalita karcinomu plic klesá přibližně od roku 1990, u žen je trend zcela opačný.

Reference

  1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians 2018. doi: 10.3322/caac.21492.
  2. Ferlay J, Ervik M, Lam F, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2018). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer [cit. 2018-10-01]. Available from WWW: https://gco.iarc.fr/today.

Klíčová slova: incidence zhoubných nádorů, Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), GLOBOCAN 2018, karcinom plic, karcinom prsu, kolorektální karcinom, karcinom prostaty, karcinom jater

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU