Výzva MZ ČR pro poskytovatele kolorektálního screeningu

27. 6. 2024 | Národní screeningové centrum


Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo 4. kolo řízení o žádostech o udělení statutu screeningového pracoviště v programu screeningu kolorektálního karcinomu.

Výzva MZ ČR pro poskytovatele kolorektálního screeningu

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Ve Věstníku č. 8/2024 MZ ČR (a později i na webu MZ ČR) byla publikována „Výzva k podání žádosti o udělení statutu pracoviště pro screeningovou kolonoskopii v programu screeningu kolorektálního karcinomu“. Výzva je určena pro pracoviště, která se chtějí přihlásit do řízení o žádostech o udělení statutu screeningového pracoviště v programu screeningu kolorektálního karcinomu. Výzva je vyhlášena za účelem doplnění sítě pracovišť pro screening kolorektálního karcinomu.

Požadavky na technické a věcné vybavení pracoviště uchazeče o udělení statutu, požadavky na personální zabezpečení a další požadavky nezbytné pro udělení statutu screeningového pracoviště musí být splněny ke dni podání žádosti o udělení statutu a po celou dobu jeho platnosti. Platné požadavky jsou vždy uvedeny v aktuálně platné verzi Standardu pro poskytování a vykazování screeningu nádorů kolorekta v České republice, který je uveřejněn na stránce Legislativa, formuláře, doporučené postupy. Statut screeningového pracoviště bude následně udělen na dobu do 31. 12. 2026.

Žádost se stanovenými přílohami se předkládá buď poštou, nebo prostřednictvím datové schránky:

A. Podání žádosti poštou

Žádost se stanovenými přílohami se předkládá poštou MZ ČR na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotní péče, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od zveřejnění této výzvy (ve Věstníku MZ ČR). Lhůta pro podání žádosti je zachována, je-li posledním dnem lhůty žádost podána k poštovní přepravě. Bude-li žádost podána prostřednictvím datové schránky, považuje se žádost za včasně podanou, je-li nejpozději poslední den lhůty dodána do datové schránky MZ ČR. Pro tento účel se doporučuje použít formulář žádosti o udělení statutu screeningového pracoviště uvedený v příloze č. 1 k této výzvě.

B. Podání žádosti prostřednictvím datové schránky

Žádost o udělení statutu s požadovanými podklady se předkládá MZ ČR prostřednictvím datové schránky: pv8aaxd, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od zveřejnění tohoto oznámení (na webu MZ ČR). Lhůta pro podání žádosti je zachována, je-li dodána nejpozději poslední den lhůty do datové schránky Ministerstva zdravotnictví. Pro tento účel lze použít doporučený formulář žádosti uvedený v příloze výzvy. Lhůta stanovená výzvou pro podávání žádostí je do 7. 8. 2024.

Klíčová slova: legislativa, kolorektální screening, akreditovaná pracoviště

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU