Stane se ubikvitin D novým markerem kolorektálního karcinomu?

14. 10. 2010 | ecancer.org


Ubikvitin D (UBD) by se mohl stát novým prognostickým faktorem, který pomůže předvídat progresi kolorektálního karcinomu a recidivu onemocnění. Vyplývá to z nové studie, která byla právě publikována v odborném časopise British Journal of Cancer.

Stane se ubikvitin D novým markerem kolorektálního karcinomu?

Ilustrační obrázek: Rogerdodd, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Kolorektální karcinom je jednou z hlavních příčin nemocnosti a úmrtnosti na nádorová onemocnění, a z celosvětového pohledu je třetím nejfatálnějším zhoubným nádorem. V některých oblastech Číny, kde je hlášena vysoká prevalence kolorektálního karcinomu, se mortalita tohoto onemocnění stala druhou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu.

Standardní léčba spočívá v chirurgickém zákroku, a recidiva nádorového onemocnění je hodnocena většinou pomocí TNM klasifikace. Jenže průběh onemocnění je variabilní (a to i u pacientů, kteří byli diagnostikováni ve stejném stadiu), proto vyvstává potřeba najít nový faktor pro prognózu recidivy již v době operace, aby mohla být zahájena individualizovaná léčba. Z tohoto důvodu se čínští vědci začali zabývat úlohou UBD u kolorektálního karcinomu.

Výzkumníci zjistili, že u parenchymových buněk kolorektálního karcinomu dochází ke zvýšené expresi UBD. Pomocí kvantitativní PCR, tkáňové microarray (TMA), Western blot analýzy a imunohistochemického barvení vědci vyhodnotili koncentraci mRNA kódující UBD i samotného UBD v nádorových tkáních, které byly odebrány pacientům s kolorektálním karcinomem v různém stadiu pokročilosti; tyto koncentrace pak byly porovnány s koncentracemi ve tkáních normálního epitelu, které byly odebrány týmž pacientům.

Imunohistochemická detekce UBD na TMA, která obsahovala 203 dvojic vzorků, odhalila, že koncentrace cytoplazmatického UBD rostla s prohlubující se invazí nádoru, s počtem metastáz do lymfatických uzlin i vzdálených metastáz, s histologickým stupněm diferenciace, s pokročilostí klinického stadia a s proliferativním indexem Ki-67.

Vědci k výsledkům své studie poznamenali: „Otestováním těchto dvojic vzorků bezprostředně po radikálním chirurgickém zákroku jsme zjistili, že pacienti s UBD-pozitivními nádory mají daleko vyšší riziko recidivy a kratší přežití než pacienti s UBD-negativními nádory. U pacientů s kolorektálním karcinomem ve stadiu II a III lze UBD považovat za nezávislý prognostický faktor.“

Podle vyjádření čínských vědců se jedná o první studii, která ukazuje klinický význam exprese UBD v nádorech kolorekta. Autoři studie navrhují, aby se „UBD stal nezávislým markerem zvýšeného rizika recidivy a kratšího přežití, který je navíc nezávislý na pokročilosti nádoru.“ Nezapomněli však dodat: „Výsledky této předběžné studie bude ještě nezbytné ověřit pomocí prospektivní kontrolované studie, která bude probíhat v daleko rozsáhlejším měřítku.“

Reference

  1. D-W Yan, D-W Li et al. Ubiquitin D is correlated with colon cancer progression and predicts recurrence for stage II-III disease after curative surgery. British Journal of Cancer 2010. doi: 10.1038/sj.bjc.6605870

Klíčová slova: ubikvitin D, prognostické faktory, rakovina tlustého střeva

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU