Muži-diabetici jsou náchylnější ke vzniku kolorektálního karcinomu

19. 10. 2010 | ecancer.org


U mužů byla nalezena souvislost mezi cukrovkou (diabetes mellitus) 2. typu a kolorektálním karcinomem, zatímco u žen diabetiček tato souvislost prokázána nebyla. Vyplývá to z nové studie, která byla právě publikována v říjnovém vydání Gastroenterology [1], což je oficiální časopis Americké gastroenterologické asociace (American Gastroenterological Association, AGA).

Muži-diabetici jsou náchylnější ke vzniku kolorektálního karcinomu

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

V roce 2000 žilo na celém světě přibližně 171 milionů osob, u nichž byl diagnostikován diabetes mellitus 2. typu (NIDDM) (Pozn. 1), v roce 2030 to podle odborných odhadů bude 366 milionů lidí. Mezi notoricky známé rizikové faktory kolorektálního karcinomu (CRC) (Pozn. 2) se řadí obezita, strava typická pro západní civilizaci a nedostatek tělesné aktivity. Za vzájemnou souvislost mezi NIDDM a CRC jsou podle autorů nejnovější studie zodpovědné hyperglykemie a hyperinzulinemie, které jsou typické pro ranou fázi diabetu 2. typu. Ačkoli je již delší dobu známo, že diabetes 2. typu souvisí se zvýšeným rizikem CRC, zatím není jasné, zda je tato spojitost ovlivněna pohlavím či dalšími faktory.

„Naše studie především podpořila hypotézu, že NIDDM souvisí s incidencí kolorektálního karcinomu u mužů. Naše výsledky však zároveň naznačily, že i užívání inzulinu je spojeno s mírně zvýšeným rizikem CRC u mužů s diabetem 2. typu – ačkoli toto riziko není zvýšeno nijak dramaticky,“ vysvětlil dr. Peter T. Campbell z Americké onkologické společnosti (American Cancer Society, ACS), který je hlavním autorem studie. „Preventivní strategie by se u všeobecné populace měly zaměřit na dodržování doporučení zdravého životního stylu – zejména nekouřit, udržovat si přiměřenou hmotnost, hýbat se a chodit na pravidelné zdravotní prohlídky.“

Výzkumníci nabrali do studie 73 312 mužů a 81 663 žen; do roku 2007 byla u 1 567 účastníků-mužů diagnostikována rakovina tlustého střeva nebo konečníku (z toho 227 pacientů zároveň trpělo diabetem 2. typu), zatímco u žen to bylo 1 242 pacientek s kolorektálním karcinomem (a 108 u z nich byl diagnostikován NIDDM). U mužů byla zjištěna souvislost diabetu 2. typu se zvýšeným rizikem vzniku CRC (ve srovnání se skupinou mužů, kteří netrpěli NIDDM). Riziko vzniku CRC bylo zvýšené u všech mužů s NIDDM nezávisle na tom, zda užívali či neužívali inzulin.

U žen nebyla zjištěna souvislost diabetu 2. typu či užívání inzulinu se zvýšeným rizikem CRC. Tyto výsledky jsou ve shodě s dřívějším poznatkem, že zmíněná souvislost je častěji pozorována u mužů než u žen, a je také pravděpodobné, že spojitost mezi NIDDM a zvýšeným rizikem CRC je výraznější u jedinců s rodinnou anamnézou kolorektálního karcinomu. Výsledky tohoto výzkumu by se mohly stát klinicky relevantními, budou-li potvrzeny v rozsáhlejších studiích. Autoři se domnívají, že u žen nebyla prokázána souvislost mezi NIDDM a CRC proto, že ženy s diabetem 2. typu v posledních letech dosahují lepší kontroly glukózy než muži.

Účastnící studie byli vybráni z kohorty Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort, která je součástí americké prospektivní studie zabývající se incidencí nádorových onemocnění. V letech 1992–1993 vyplnilo 184 194 dospělých účastníků této studie detailní dotazníky o životním stylu. Další dotazníky následovaly v roce 1997 a pak v pravidelných dvouletých intervalech.

Reference

  1. Campbell PT, Deka A, et al. Prospective study reveals associations between colorectal cancer and type 2 diabetes mellitus or insulin use in men. Gastroenterology 2010. doi: 10.1053/j.gastro.2010.06.072

Poznámky překladatele

  1. Zkratka NIDDM pochází z anglického výrazu non-insulin-dependent diabetes mellitus, tzn. „diabetes mellitus nezávislý na inzulinu “.
  2. Zkratka CRC pochází z anglického výrazu colorectal carcinoma.

Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, diabetes mellitus nezávislý na inzulinu, diabetes mellitus počínající v dospělosti, NIDDM, rakovina tlustého střeva a konečníku

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU