Pokles incidence CRC v USA zřejmě souvisí s vyšší mírou využívání kolonoskopie v posledních 10 letech

24. 10. 2012 | Tisková zpráva Stanford School of Medicine


V USA byl v průběhu posledních 10 let zaznamenán pokles incidence kolorektálního karcinomu (CRC), což lze vysvětlit tím, že jako screeningová metoda je ve Spojených státech nejčastěji využívána kolonoskopie. K takovému závěru dospěli vědci ze School of Medicine při kalifornské Stanford University.

Pokles incidence CRC v USA zřejmě souvisí s vyšší mírou využívání kolonoskopie v posledních 10 letech

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Ačkoli kolonoskopie v současné době v USA představuje nejčastěji využívanou metodu kolorektálního screeningu, její účinnost byla v poslední době zpochybňována v porovnání se sigmoidoskopií, což je také endoskopická metoda, ale vyšetřována je při ní pouze část tračníku.

Výzkumný tým prozkoumal údaje, které byly shromážděny během vyšetření více než 2 milionů pacientů za posledních 20 let, a dospěl k závěru, že pokles incidence CRC koreluje s tím, že v roce 2001 byly rozšířeny podmínky, za kterých je kolonoskopické vyšetření hrazeno z vládního programu Medicare.

„Fakt, že se kolonoskopie začala používat jako běžná screeningová metoda, skutečně může mít dopad na incidenci CRC na populační úrovni,“ potvrdil dr. Uri Ladabaum, docent gastroenterologie a hepatologie a jeden z hlavních iniciátorů studie. Výsledky byly právě publikovány v odborném časopise Gastroenterology.

Podle údajů americké vládní agentury Centers for Disease Control and Prevention (CDC) je kolorektální karcinom v USA druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. Americká onkologická společnost (American Cancer Society, ACS) i další skupiny doporučují, aby byl kolorektální screening prováděn u osob starších 50 let. U dospělých s průměrným rizikem vzniku CRC je kolonoskopické vyšetření doporučováno jednou za 10 let, rizikovější osoby (tedy ty, při jejichž vyšetření jsou nalézány prekancerózní léze označované jako polypy) by měly kolonoskopii podstupovat častěji.

V současné době existuje několik metod kolorektálního screeningu. Méně invazivní metody – jako je zejména analýza vzorku stolice – představují jen minimální diskomfort, ale pro některé pacienty jsou nepříjemné a testy musí být prováděny pravidelně, mají-li být efektivní. A ačkoli tyto metody někdy odhalí i prekancerózní polypy, jejich primárním účelem je detekce časného stadia karcinomu.

Kolonoskopie i sigmoidoskopie jsou endoskopické screeningové metody, které jsou využívány jak pro detekci časného stadia CRC, tak pro odstranění prekancerózních polypů. Při sigmoidoskopii je vyšetřována pouze dolní (čili distální) část kolorekta, zatímco kolonoskopie umožňuje vyšetření celého tračníku, včetně horní (proximální) části. Ačkoli bylo prokázáno, že sigmoidoskopie dokáže předcházet karcinomům dolní části kolorekta, lékaři v USA se v čím dál větší míře spoléhají na kolonoskopii, která je v současné době nejrozšířenější metodou kolorektálního screeningu v USA.

„Z logiky věci vyplývá, že kolonoskopie je účinnější, protože umožňuje vyšetření delší části tlustého střeva než sigmoidoskopie,“ konstatoval dr. Ladabaum. Navzdory předpokládaným benefitům kolonoskopie byla její účinnost ve srovnání se sigmoidoskopií zpochybňována v několika studiích.

Ladabaumův tým se rozhodl zabývat touto problematikou hlouběji: prozkoumal dostupné údaje o chirurgických výkonech na CRC a interpretoval je v souvislosti s dramatickým nárůstem ve využívání kolonoskopie, který byl poprvé zaznamenán před více než deseti lety.

Vědci analyzovali údaje o více než dvou milionech pacientů, které byly extrahovány z Nationawide Inpatient Sample – obrovské databáze obsahující údaje z více než 1000 nemocnic v USA. Ladabaum se svými kolegy sledovali trendy v chirurgii CRC, které jsou odrazem incidence tohoto onemocnění. Zvláště se zaměřili na rozdíly v incidenci karcinomu v dolní a horní části tračníku, aby ověřili pravdivost své hypotézy, že kolonoskopie by měla bránit vzniku nádorů v obou částech tlustého střeva (neboť narozdíl od sigmoidoskopie vyšetří tračník po celé jeho délce).

Výsledky studie naznačily, že pokles incidence zhoubných nádorů v horní části tlustého střeva by mohl být vysvětlen právě širším využitím kolonoskopie v posledním desetiletí (neboť při kolonoskopickém vyšetření byly odhaleny a odstraněny prekancerózní polypy v proximální části střeva).

Počet resekovaných CRC klesl v období 1993–2009 z 71,1 na 47,3 na 100 000 osob. Míra resekce CRC v distální části střeva v období 1993–1999 mírně klesala (zhruba o 1,2 % ročně), v období 1999–2009 byl zaznamenán prudší pokles (zhruba o 3,8 % ročně).

Naopak míra resekce CRC v proximální části střeva až do roku 2002 zůstávala víceméně stabilní, ale pak začala dramaticky klesat (do roku 2009 zhruba o 3,1 % ročně).

Tyto výsledky podporují hypotézu, že pokles incidence CRC v dolní části tračníku může souviset s kolorektálním screeningem obecně (neboť u některých pacientů byly již na začátku 90. let prováděny testy okultního krvácení do stolice a sigmoidoskopie), zatímco pokles incidence CRC v horní části tlustého střeva zřejmě souvisí specificky s používáním kolonoskopie jakožto screeningové metody, upozornil dr. Ladabaum.

„Díky dostupnosti screeningové metody, která dokáže účinně detekovat i odstranit prekancerózní léze, je kolorektální karcinom skutečně preventabilním onemocněním,“ doplnil dr. Ladabaum. „Skutečně se nabízí příležitost odhalit prekancerózy ještě předtím, než dojde ke vzniku zhoubného nádoru.“

Reference

  1. Myer PA, Mannalithara A, Singh G, Ladabaum U. Proximal and distal colorectal cancer resection rates in the United States since widespread screening by colonoscopy. Gastroenterology 2012. doi: 10.1053/j.gastro.2012.07.107

Klíčová slova: kolonoskopie, kolorektální screening, kolorektální karcinom

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU