Kolorektální screening

23. 7. 2014 | Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU)


Screening znamená plošné vyšetřování populace za účelem detekce léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stadiích, kdy pacienti ještě nemají potíže a příznaky. Cílem screeningu je snížit morbiditu (nemocnost) i mortalitu (úmrtnost) na sledované onemocnění.

Kolorektální screening

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Ke screeningovým programům jsou vhodné zejména nádory, které splňují tato kritéria:

  • mají relativně vysokou morbiditu,
  • existuje účinná léčba v časných stadiích,
  • pro detekci je k dispozici dostupný a laciný test.

Hlavním přínosem screeningových testů je zlepšení prognózy onemocnění, možnost méně radikální (zpravidla lacinější) a přitom účinnější léčby. V současné době existují rozsáhlé vědecké důkazy pro účinnost screeningových programů:

Kolorektální screening je založen na pravidelných testech okultního krvácení do stolice (TOKS) nebo na primární screeningové kolonoskopii. Lidé starší 50 let se tak mohou rozhodnout pro jednu ze dvou možností:

Tato obecná doporučení však platí pouze pro asymptomatické jedince (tzn. osoby nepociťující žádné příznaky) a u různých lidí se mohou výrazně lišit. V případě pochybností prosím kontaktujte svého praktického lékaře.

Obecně platí, že zhoubné nádory lze léčit poměrně snadno a účinně, jsou-li zachyceny v počátečním stadiu. Neváhejte proto s návštěvou lékaře, patříte li do rizikové skupiny.

Kolorektální screening v České republice

V České republice byl plošný kolorektální screening oficiálně zahájen na začátku roku 2009. Navázal tak na program pro screening karcinomu prsu, který v České republice úspěšně probíhá od roku 2002, a program pro screening karcinomu děložního hrdla, který byl zahájen roku 2008. Pravidelné preventivní prohlídky jsou nejdostupnější ochranou před onemocněním zhoubnými nádory. Hlavním záměrem ministerstva je nabídnout lidem kvalifikovaná preventivní vyšetření tlustého střeva a konečníku v akreditovaných centrech, která splňují kritéria moderní diagnostiky.

Legislativní rámec projektu v České republice je dán vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) č. 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách. Veškeré legislativní a další dokumenty vztahující se k cervikálnímu screeningu naleznete v sekci Legislativa.

Populační screening kolorektálního karcinomu je součástí Doporučení Rady Evropské unie (EU) ze dne 2. prosince 2003 o screeningu zhoubných nádorů. Rada doporučuje sběr dat o preventivních vyšetřeních, následujících diagnostických procedurách a konečných diagnózách. Na základě těchto dat má být monitorován screeningový proces a zjištěné výsledky mají být zpřístupněny odborné i široké veřejnosti. Podrobné doporučení pro implementaci screeningových programů v jednotlivých státech obsahuje dokument European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis ( PDF soubor, 4.1 MB), který byl vydán v roce 2010. Sběr dat, který je nastaven doporučeným standardem MZ ČR, je v souladu s doporučením Rady a umožňuje monitoring programu způsobem kompatibilním s European Guidelines.

V současnosti je program provozován na několika desítkách akreditovaných pracovišť, jejichž činnost je průběžně monitorována a kontrolována podle transparentních pravidel. Průběh programu, dodržování stanovených pravidel a vědecký rozvoj projektu je v České republice garantován Komisí MZ ČR pro screening kolorektálního karcinomu.

Akreditovaná screeningová centra

Kolorektální screening je v České republice provozován v několika desítkách akreditovaných center, jejichž činnost je průběžně monitorována a kontrolována podle transparentních pravidel. Akreditované centrum musí splňovat jasně definovaný „Standard při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů kolorekta v České republice“, který jsou k dispozici ke stažení na stránce Legislativa.

Kde se nechat vyšetřit?

Chcete-li uplatnit svůj nárok na bezplatné preventivní vyšetření (tzn. screeningové vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění*), objednejte se prosím ke svému gynekologovi či praktickému lékaři. Ten Vám po osobní konzultaci:

  1. předepíše bezplatný test okultního krvácení do stolice (TOKS) (50–54 let věku: 1× ročně; od 55 let výše: 1× za dva roky)
  2. vypíše žádanku na vyšetření pomocí screeningové kolonoskopie (1× za 10 let); následná volba konkrétního screeningového centra je jen na Vás, můžete přitom využít seznam akreditovaných center. Jsou-li výsledky screeningové kolonoskopie v pořádku, pak dalších deset let můžete být zcela klidní a nemusíte chodit na žádné další vyšetření, které je zaměřeno na prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku.

* Nárok na screeningové vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění mají v ČR všichni pojištěnci starší 50 let, a to ve výše uvedených časových odstupech.

 

Další screeningové programy

Poslala Vám Vaše zdravotní pojišťovna dopis, ve kterém Vás kromě kolorektálního screeningu zve i k některému z dalších screeningových programů?

Klíčová slova: kolorektální screening, Česká republika, akreditovaná screeningová centra

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU