Mortalita CRC v ČR klesá o desítky procent: dokumentují to národní i regionální data

20. 4. 2017 | Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU)


Ve dnech 5.–6. dubna 2017 se v Českých Budějovicích konalo 2. pracovní jednání České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, během kterého byly mj. představeny výsledky adresného zvaní a dopad screeningu kolorektálního karcinomu v Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina.

Mortalita CRC v ČR klesá o desítky procent: dokumentují to národní i regionální data

Fotografie: Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Screening kolorektálního karcinomu

Jedním z nejzávažnějších témat gastroenterologie v současné době je zavedení populačního screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku, a to celoplošně na území ČR. Výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku v roce 2013 po zavedení tohoto screeningu (v roce 2000) klesl o 2,2% a úmrtnost o 17,5% [1]. Rozsáhlé celosvětové výzkumy ukázaly, že tento postup snižuje výskyt rakoviny a především úmrtnost. Posouvá totiž diagnostiku do velmi časných stadií.

„Na počátku tisíciletí zaujímala Česká republika v obou kategoriích druhé místo na světě. Tímto došlo k zastavení tohoto negativního trendu, v současné době se dostáváme v pořadí na páté místo na světě,“ zrekapituloval situaci Prof. Lukáš. „Také v České republice jsme zaznamenali trend, kdy mortalita (úmrtnost) na nádor klesla v poslední době o 15 % a výskyt tohoto nádoru o 2–3 %. To jsou data, která v celorepublikových číslech znamenají tisíce zachráněných životů,“ doplnil statistiku MUDr. Ondřej Urban, místopředseda ČGS.

„Pomocí screeningu dokážeme najít výrůstky ve sliznici, které ještě nejsou zhoubné, označují se jako polypy. Pokud je však ve střevě necháme několik let, je zde vysoké riziko vzniku rakoviny. V průběhu kolonoskopie bezbolestně odstraníme výrůstek, a tím pádem přerušíme vývoj k  nádoru,“ vysvětlil MUDr. Vladimír Nosek, člen výboru ČGS. Z posledních údajů IBA (Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně) vyplývá, že u poloviny pacientů, kteří podstoupí screeningovou kolonoskopii, je provedeno odstranění polypů.

Preventivní vyšetření by měli absolvovat všichni občané, kteří dosáhnou 50 let věku. Ti vstupují do Národního screeningového programu, který je založený na testu okultního krvácení do stolice a stále častěji na kolonoskopii. V České republice je dle oficiálního seznamu Ministerstva zdravotnictví ČR 188 doporučených pracovišť pro provádění screeningových kolonoskopií, test na okultní krvácení ze stolice (TOKS) lze vyžádat přes praktické lékaře a gynekology.

V případě potřeby, že je pacientovi provedena screeningová kolonoskopie, trvá přibližně půl hodiny, přičíst je třeba čas nutný k případným slizničním odběrům či odstranění polypů. Po výkonu je nutné následné sledování pacienta, které trvá obvykle více než 1 hodinu.

Adresné zvaní občanů ČR do programu screeningu kolorektálního karcinomu

V lednu 2014 bylo pojišťovnami zahájeno adresné zvaní občanů do programu screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku. Na pozvání na screening kolorektálního karcinomu zareagovala v období leden 2014 – červen 2015 více než pětina pozvaných osob. Na pozvánku lépe reagují ženy. Celková míra účasti se pohybuje kolem 32 %. Jak uvádějí plátci zdravotní péče, bylo v období leden 2014 – červen 2016 rozesláno celkem 4 470 435 pozvánek na všechny populační organizované screeningové programy nádorových onemocnění v ČR, z toho na screening kolorektálního karcinomu tlustého střeva bylo do června 2015 rozesláno 2,6 mil. pozvánek.

„V roce 2014 bylo v ČR nově diagnostikováno 82 505 zhoubných novotvarů. Data dále uvádějí, že počet pacientů, kteří měli nebo mají ve sledovaném období onkologickou diagnózu, je 520 840, tedy každý dvacátý občan,“ vysvětlil PhDr. Karel Hejduk z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. V témže roce zemřelo v souvislosti se zhoubným nádorem 27 050 osob. Kolorektální karcinom pak představuje jedno z nejčastějších nádorových onemocnění v ČR. Za zhoubnými nádory je hned na druhém místě za prostatou mužů a rakovinou prsu u žen.

Výsledky kolorektálního screeningu v Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina

V Jihočeském kraji je velikost cílové populace zhruba 250 tis. osob, v Kraji Vysočina je to přibližně 200 tis. osob. Podle dat zdravotních pojišťoven narostl v roce 2014, díky adresnému zvaní cílové populace, v obou krajích počet screeningových testů na okultní krvácení do stolice i screeningových kolonoskopií. V letech 2013–2015 vzrostl v Jihočeském kraji počet screeningových kolonoskopií dvojnásobně, v Kraji Vysočina téměř pětinásobně. V Jihočeském kraji bylo v poslední dekádě sledováno snížení mortality na toto onemocnění o 15 %, v Kraji Vysočina dokonce o 22 %.

Screeningové vyšetření umožňuje časnější diagnózu rakoviny, zlepšuje prognózu týkající se délky a kvality života, snižuje potřebu invazivní léčby a minimalizuje léčebné náklady a úmrtnost.

Reference

  1. Dušek L, Májek O, Mužík J, Malúšková D, Pavlík T, Gregor J, Suchánek Š, Seifert B, Zavoral M. Epidemiologie a populační screening nádorů tlustého střeva a konečníku v České republice na podkladě nově dostupných dat. Gastrointestinální onkologie 2015; 69(6): 509–517

Klíčová slova: kolorektální karcinom, screeningová koloskopie, test okultního krvácení do stolice, TOKS

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU