Zdokonalením screeningových metod by bylo možné předejít tisícům úmrtí na zhoubné nádory trávicího traktu, tvrdí experti

26. 9. 2017 | Tisková zpráva UEG


Experti z United European Gastroenterology (UEG) [1], kteří dnes přednášejí v Praze na konferenci European Digestive Cancer Days (EDCD) [2], vyzývají vlády evropských zemí, aby zaměřily své úsilí na vývoj metod časné diagnostiky zhoubných nádorů trávicího traktu a pomohly tak předejít tisícům úmrtí. Současně je potřeba cíleněji přistupovat k pacientům se zvýšeným rizikem, aby se již nestávalo, že „proklouznou sítí časné detekce“.

Zdokonalením screeningových metod by bylo možné předejít tisícům úmrtí na zhoubné nádory trávicího traktu, tvrdí experti

Fotografie: Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Mezi zhoubné nádory trávicího traktu se řadí tři z pěti nejfatálnějších typů rakoviny v Evropě. Všechny typy zhoubných nádorů trávicího traktu dohromady představují 23,4 % celkové incidence a 30,1 % celkové mortality zhoubných nádorů v Evropě.

Z celkově pěti typů zhoubných nádorů trávicího traktu probíhá v současnosti pouze screening kolorektálního karcinomu (CRC). Zatímco u tohoto screeningového programu bylo dosaženo v mnoha evropských zemích významného pokroku, časná detekce ostatních typů zhoubných nádorů trávicího traktu stále není dostatečně rozvinuta, a to dokonce ani u vysoce rizikových pacientů.

Experti na problematiku CRC, zákonodárci a pacientské organizace z celé Evropy se dnes setkávají na EDCD, aby společně diskutovali o nejnovějších poznatcích z výzkumu a vývoje screeningu a časné detekce této skupiny zhoubných nádorů, a aby následně vyzvali vlády svých zemí k většímu úsilí o vývoj specifických metod screeningu a časné detekce.

„Doporučujeme vládám evropských zemí, aby zaměřily své úsilí na zlepšení metod časné detekce zhoubných nádorů trávicího traktu, čehož lze dosáhnout financováním a pobídkami výzkumu ve čtyřech specifických oblastech. Dále je potřeba, aby orgány ochrany veřejného zdraví k organizaci screeningových programů přistupovaly prozíravěji; to znamená i nalézání příležitostí ke screeningu více než jednoho typu zhoubného nádoru během jedné návštěvy zdravotnického zařízení či využívání nových metod profilování nádorů, jakmile se stanou dostupnými,“ upřesnil prof. Thierry Ponchon, jeden ze zástupců UEG.

Podle expertů z UEG je potřeba v oblasti screeningu zhoubných nádorů trávicího traktu zrevidovat čtyři specifické oblasti, které by údajně nejen mohly zlepšit výsledky screeningu, ale měly by být i snadno realizovatelné, jakmile budou definitivně ověřeny:

  1. Do budoucna zvážit screening fekální mikrobiální flóry, který by mohl předpovědět výskyt kolorektálního karcinomu ještě předtím, než zhoubný nádor vznikne. Některé prvotní studie naznačily, že predikce založená na analýze střevní mikroflóry je přesnější než test okultního krvácení do stolice (TOKS), který je běžně používán v současnosti. Protože screening fekální mikrobiální flóry má potenciál předpovědět výskyt CRC ještě před jeho vznikem (narozdíl od TOKS, který pouze detekuje příznaky již rozvinutého CRC), představuje tato metoda slibnou perspektivu pro screening CRC, pokud se její výsledky potvrdí i na populační úrovni.
  2. Zvážit screening pacientů s refluxní chorobou jícnu, a to s využitím jednoduché pomůcky Cytosponge™ [3] přímo v ordinaci praktického lékaře. Tato jednoduchá diagnostická metoda má potenciál zlepšit časnou diagnostiku Barretova jícnu, což je raný prekurzor zhoubného nádoru jícnu. Experti uvádějí, že existující screeningové metody zhoubných nádorů jícnu jsou nákladné a neefektivní: důkazy z USA poukazují na to, že prostřednictvím současných screeningových metod, které jsou založeny na endoskopii, je detekováno pouze asi 7 % pacientů s adenokarcinomem jícnu. Dosavadní poznatky o provádění cenově dostupného, snadno proveditelného a neinvazivního vyšetření prostřednictvím Cytosponge™ („pilulky na provázku“) však ukázaly, že toto vyšetření je bezpečné, pro pacienty přijatelnější a diagnosticky přesné. Potvrdí-li se tyto výsledky i na populační úrovni, mělo by být vyšetření pomocí Cytosponge™ zavedeno do běžné klinické praxe.
  3. Zvážit screening mikrobiální flóry u pacientů závislých na alkoholu, neboť ti mají zvýšené riziko cirhózy jater a hepatocelulárního karcinomu (HCC); cílem vyšetření by bylo určit koncentraci mastných kyselin s krátkým řetězcem (SCFA). Výzkum poukazuje na to, že profilování mikrobiální flóry u pacientů závislých na alkoholu by mohlo určit, zda ve střevech daného pacienta nechybí SCFA, které údajně mají protektivní účinek proti zhoubným nádorům, a tím i lépe odhadnout pravděpodobnost vzniku zhoubného nádoru jater.
  4. V evropských zemích se středně vysokou incidencí zhoubných nádorů žaludku (tzn. více než 10 případů na 100 000 osob) by kromě screeningu CRC měl být zaveden i screening zhoubných nádorů žaludku. Nové důkazy prezentované na EDCD vůbec poprvé ukázaly, že v nejméně 14 evropských zemích, které mají středně vysokou incidenci tohoto typu nádoru, by byl screening nákladově efektivní, pokud by byl zkombinován s plánovanou kolonoskopií v rámci screeningu CRC. V současné době není screening zhoubných nádorů žaludku zaveden v žádné z evropských zemí.

Navzdory vysoké incidenci a mortalitě zhoubných nádorů trávicího traktu pokulhává pokrok ve screeningu této skupiny nádorů daleko za screeningem karcinomu prsu a karcinomu prostaty. Dr. Monique van Leerdamová z UEG konstatovala: „Ačkoli se nám podařilo dosáhnout významného pokroku ve screeningu kolorektálního karcinomu, musíme naše výzkumné úsilí zaměřit i na screening všech ostatních nádorů trávicího traktu a tím zajistit, aby časná intervence byla dostupná všem evropským pacientům, včetně těch se zvýšeným rizikem vzniku zhoubného nádoru. Mohli bychom tak zachránit daleko více životů.“

Vysvětlivky

  1. United European Gastroenterology (UEG) je profesní nezisková organizace sdružující evropské společnosti, které se zabývají nemocemi trávicího traktu. Více se dozvíte na https://www.ueg.eu.
  2. Mezinárodní konference European Digestive Cancer Days 2017 se zabývá prevencí zhoubných nádorů trávicího traktu v evropských zemích. Více se dozvíte na http://www.cancer-days.eu.
  3. Cytosponge™ je „pilulka na provázku“, kterou vyvinuli vědci z Cambridgeské univerzity (University of Cambridge). Princip fungování této metody je velmi jednoduchý, vyšetření je relativně levné a pro pacienty mnohem snesitelnější v porovnání s klasickou endoskopií. Více se dozvíte ve videoreportáži na YouTube (komentář je v původním anglickém znění).

Klíčová slova: zhoubné nádory trávicího traktu, kolorektální karcinom, screening, časná detekce, United European Gastroenterology, European Digestive Cancer Days

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU