Přelomová britská studie detailně popisuje genetické příčiny kolorektálního karcinomu

22. 6. 2016 | Tisková zpráva britského Ústavu pro výzkum rakoviny (ICR)


Studie britského výzkumného týmu dosud nejdetailněji popsala genetiku kolorektálního karcinomu.

Přelomová britská studie detailně popisuje genetické příčiny kolorektálního karcinomu

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

V rámci studie byly dopodrobna prozkoumány geny více než 1000 pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC). Jedná se o dosud nejrozsáhlejší studii tohoto typu, která byla kdy provedena.

Výzkumný tým pod vedením odborníků z britského Ústavu pro výzkum rakoviny (Institute of Cancer Research, ICR) nově odhalil pět genů, které v případě, že v nich dojde k mutaci, zřejmě u velmi nízkého procenta lidí vyvolají vznik CRC.

K potvrzení těchto souvislostí bude zapotřebí dalšího výzkumu, neboť zmiňované mutace jsou velmi vzácné: každá z nich se v kohortě více než 1000 pacientů vyskytla jen v několika málo případech.

Další závěr této studie byl takový, že již téměř s jistotou byly nalezeny hlavní geny, které v případě mutace výrazně zvyšují riziko vzniku CRC. Studie byla publikována v odborném časopise Nature Communications [1].

Dědičnost

Britský výzkumný tým dospěl k závěru, že všechny identifikované varianty genů, o kterých je známo, že vyvolávají vznik CRC, se vyskytovaly v méně než třetině familiárních případů CRC (tzn. u lidí, jejichž blízcí příbuzní byli někdy v minulosti rovněž diagnostikováni s CRC).

To znamená, že zbývající dvě třetiny familiárních případů musí být z větší části způsobeny menšími odchylkami DNA, které však v součtu rovněž zvyšují riziko vzniku CRC; svou roli pak hrají i environmentální faktory.

Jak známo, riziko vzniku CRC pro konkrétního člověka je dáno jednak mírou dědičného rizika, které si každý z nás nese ve svých genech zděděných po předcích, jednak environmentálním rizikem, které souvisí s jinými než genetickými faktory (např. životní styl jedince).

Přibližně 12 % případů CRC se vyskytuje u lidí s rodinnou anamnézou tohoto onemocnění; významnou roli přitom hrají zděděné mutace v genech, jejichž souvislost se vznikem CRC (v případě mutace) je známa: APC, MLH1 apod.

Britští výzkumníci se rozhodli prozkoumat genetiku CRC dosud nejpodrobněji ze všech dosavadních studií: u 1006 pacientů, kteří onemocněli kolorektálním karcinomem v relativně nízkém věku a měli silnou rodinnou anamnézu CRC, byla byla zmapována celá sekvence exonů, tzv. exom.

Klíčovou roli hraje dvanáct genů

Tito pacienti – tedy takoví, v jejichž riziku vzniku zhoubného nádoru byla významně zastoupena dědičná složka – byli vybráni z repozitáře více než 25 000 případů CRC, které jsou registrovány v ICR.

Autoři studie dospěli k závěru, že kromě pěti nově identifikovaných genů, které v případě mutace potenciálně zvyšují riziko CRC, pravděpodobně již nebudou odhaleny žádné další geny, které by ke zvýšení rizika tohoto onemocnění dále přispívaly. Celkový počet genů nejvýznamnějších pro vznik CRC (kromě pěti nově identifikovaných) tak podle nejnovějšího britského výzkumu činí dvanáct.

Mutace v těchto genech podle této studie přispěly ke vzniku 15–31 z přibližně 1000 familiárních případů CRC, což znamená, že většina zbývajícího rizika musí pocházet z běžně se vyskytujících variací v DNA, z nichž každá k celkovému riziku přispívá jen malým dílem.

Jinými slovy, tyto menší variace (z nichž dosud bylo objeveno zatím 30) přispívají k dědičnému riziku vzniku CRC více, než se dosud předpokládalo. Takových variací však zřejmě existuje mnohem více, k jejich odhalení tedy bude zapotřebí dalšího výzkumu. Odhalení všech genetických variací podílejících se na vzniku CRC by mohlo přispět k lepšímu pochopení biologie tohoto zhoubného onemocnění, a tím možná i k novým způsobům jeho prevence.

Reference

  1. Chubb D, Broderick P, Dobbins SE, et al. Rare disruptive mutations and their contribution to the heritable risk of colorectal cancer. Nature Communications 2016. doi: 10.1038/ncomms11883

Klíčová slova: kolorektální karcinom, rakovina tlustého střeva a konečníku, mutace, genetické faktory, rodinná anamnéza

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU