Obezita souvisí se zvýšeným rizikem vzniku časné formy kolorektálního karcinomu

11. 10. 2018 | Tisková zpráva Washington University School of Medicine


Nadváha nebo obezita u žen znamená až dvojnásobně vyšší riziko vzniku kolorektálního karcinomu před 50. rokem věku ve srovnání s ženami, jejichž index tělesné hmotnosti (BMI) je v mezích normy. Takový je závěr studie, která byla právě publikována v odborném časopise JAMA Oncology [1].

Obezita souvisí se zvýšeným rizikem vzniku časné formy kolorektálního karcinomu

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Již od roku 1980 v USA celková incidence i mortalita kolorektálního karcinomu (CRC) postupně klesá, což je z větší části dáno realizací tamního screeningového programu, který doporučuje provádět kolonoskopické vyšetření u osob 50letých a starších. Z dosud neznámého důvodu však v USA roste incidence i mortalita CRC u mladších dospělých, tzn. u osob ve věku 20–49 let.

Nově publikovaná studie je jednou z prvních epidemiologických analýz, které se pokoušejí odhalit příčiny přispívající ke vzniku časné formy kolorektálního karcinomu, tzn. případů CRC diagnostikovaných u osob mladších 50 let. Autoři této studie dospěli k závěru, že zvýšená hodnota současného BMI, vyšší BMI ve věku 18 let a přibývání na váze od časné dospělosti jsou faktory související se zvýšeným rizikem vzniku CRC ve věku do 50 let.

Na studii spolupracovali vědci ze tří renomovaných bostonských institucí (Harvard T.H. Chan School of Public Health, Brigham and Women’s Hospital a Massachusetts General Hospital at Harvard Medical School). Do výzkumu byly zahrnuty údaje o 85 256 ženách ve věku 25–44 let, které se zúčastnily Nurses’ Health Study II, studie zahájené v roce 1989 [2]. Výzkumníci sbírali detailní informace o tělesné hmotnosti účastnic v průběhu života, o jejich rodinné anamnéze, výsledcích endoskopického vyšetření a různých faktorech životního stylu; to vše bylo hodnoceno při vstupu do studie a pak každé 2–4 roky. Do roku 2011 bylo u účastnic studie mladších 50 let diagnostikováno celkem 114 případů CRC.

„Naše závěry skutečně potvrzují, jak moc důležité je udržovat si přiměřenou tělesnou hmotnost již od období časné dospělosti, chce-li člověk snížit své riziko vzniku časné formy kolorektálního karcinomu,“ vysvětlila dr. Yin Cao, hlavní autorka článku, která se zabývá epidemiologií zhoubných nádorů a působí na chirurgické klinice Washington University School of Medicine. „Předpokládali jsme, že epidemie obezity může částečně přispívat k pozorovanému nárůstu incidence kolorektálního karcinomu u mladších dospělých, ale sami jsme byli překvapeni silou této souvislosti a významem obezity i nárůstu hmotnosti od období časné dospělosti.“

Studie ukázala, že ženy s nejvyššími hodnotami BMI (>30 kg/m2) měly téměř dvojnásobně vyšší riziko vzniku časné formy kolorektálního karcinomu ve srovnání s ženami s nejnižšími hodnotami BMI (18,5–22,9 kg/m2). Podle amerických Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) se normální rozmezí BMI pohybuje mezi 18,5 a 24,9 kg/m2. Podle tohoto měřítka lidé s BMI v rozmezí od 25,0 do 29,9 kg/m2 mají nadváhu a lidé s BMI vyšším než 30 kg/m2 jsou považováni za obézní.

Časná forma CRC se stále ještě vyskytuje relativně vzácně (cca 8 případů na 100 000 osob v populaci). Mladší věkové skupiny však nepodstupují rutinní screening kolorektálního karcinomu, proto jsou jednotlivé případy tohoto zhoubného nádoru většinou diagnostikovány až v pozdějších stadiích onemocnění, což mj. znamená, že jsou mnohem hůře léčitelné. Autoři studie odhadují, že přibližně 22 % případů časné formy CRC by se dalo předejít, pokud by všechny účastnice studie měly normální BMI (tzn. v rozmezí 18,5– 24,9 kg/m2). V populačním měřítku by to znamenalo tisíce případů CRC, kterým by se potenciálně dalo předejít u mladší generace Američanů. Výzkumníci dále zjistili, že zvýšené riziko vzniku časné formy CRC spojené s vyšší hodnotou BMI platilo i u žen, v jejichž rodinách se toto onemocnění až dosud nevyskytovalo.

Americká onkologická společnost (American Cancer Society, ACS) nedávno snížila doporučený věk, ve kterém by většina lidí měla podstoupit první screeningovou kolonoskopii. Podle nových doporučených postupů by měl být kolorektální screening zahájen již v 45. roce věku, tedy o pět let dříve než dosud. Dr. Cao konstatovala, že je zapotřebí dalšího výzkumu, včetně dodatečných validačních studií a analýz prospěšnosti vynaložených nákladů, které by odhalily, zda při stanovování vhodného věku jednotlivce pro zahájení kolorektálního screeningu má být brána v úvahu i hodnota jeho BMI.

„Rizikové faktory pro časnou formu CRC stále ještě nejsou dobře prozkoumány,“ podotknul dr. Edward Giovannucci, jeden ze spoluautorů studie. „Bude-li věková hranice pro první screeningovou kolonoskopii posunuta pod 50. rok věku, mohl by být BMI jeden z faktorů, ke kterým by se mělo přihlížet. Přesto však bude třeba uskutečnit jednak nákladovou analýzu, jednak analýzu rizik a přínosů pro případ, že by se věková hranice kolorektálního screeningu opravdu snížila.“

Výzkumníci zdůraznili, že jejich nejnovější studie netvrdí, že vyšší hmotnost je příčinou vzniku časné formy CRC. Je možné, že BMI je pouze náhradním ukazatelem jiných rizikových faktorů, které možná ovlivňují riziko vzniku CRC, jako je např. metabolický syndrom či diabetes mellitus (incidence obojího na populační úrovni neustále roste).

Autoři také uvedli, že bude zapotřebí dalších studií, které odhalí nejefektivnější způsoby identifikace mladých lidí s vysokým rizikem vzniku časné formy CRC. Nejnovější studie byla navíc omezena na ženy, které byly převážně bělošského původu; další výzkum by měl ukázat, zda zjištěná asociace platí i pro muže a pro různé etnické skupiny.

„Nejnovější data rovněž naznačují, že na molekulární úrovni se časná forma CRC může lišit od případů kolorektálního karcinomu diagnostikovaných v pozdějším věku,“ upozornila dr. Cao. „Časná forma CRC je poměrně vzácná, proto potřebujeme výsledky dalších výzkumů, abychom nejen lépe pochopili příčiny rostoucí incidence i mortality tohoto onemocnění u mladých lidí, ale také abychom zjistili, jak tento nárůst zpomalit.“

Reference

  1. Liu PH, Wu K, et al. Association of obesity with risk of early-onset colorectal cancer among women. JAMA Oncology 2018. doi: 10.1001/jamaoncol.2018.4280
  2. Nurses’ Health Study

Klíčová slova: časná forma kolorektálního karcinomu, nadměrná hmotnost, nadváha, obezita, index tělesné hmotnosti (BMI)

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU